Mazury

Dzień 1

 • Twier­dza Boy­en w Giżyc­ku — XIX-wiecz­na for­ty­fi­ka­cja chro­nią­ca nie­gdyś gra­ni­cę pru­sko-rosyj­ską. Poło­żo­na pomię­dzy dwo­ma Jezio­ra­mi na wąskim prze­smy­ku sta­no­wi­ła głów­ne ogni­wo w łań­cu­chu umoc­nień zamy­ka­ją­cych od wscho­du dostęp na teren Prus;
 • Giżyc­ko — spa­cer po mie­ście wzdłuż Kana­łu Łuczań­skie­go: obro­to­wy most, odre­stau­ro­wa­ny zamek krzy­żac­ki, zabyt­ko­we budyn­ki i molo (prze­rwa kawo­wa z naj­pięk­niej­szym wido­kiem na jezio­ro Nie­go­ciń­skie);

Dzień 2

 • Wil­czy Sza­niec w Gier­ło­ży — kwa­te­ra głów­na Adol­fa Hitle­ra oraz naczel­ne­go dowódz­twa sił zbroj­nych III Rze­szy. To w tym miej­scu Adolf Hitler spę­dził ok. 800 dni podej­mu­jąc naj­waż­niej­sze decy­zje doty­czą­ce losów II woj­ny świa­to­wej. Rów­nież tu doko­na­no naj­śmiel­sze­go zama­chu na Füh­re­ra, któ­ry mógł zmie­nić losy woj­ny;
 • Kętrzyn — zamek krzy­żac­ki i naj­le­piej zacho­wa­ny na Mazu­rach obron­ny kościół św. Jerze­go z XVI wie­ku. Mia­sto leży na tere­nie daw­nej kra­iny histo­rycz­nej Bar­cji, zamiesz­ki­wa­nej przez jed­no z pru­skich ple­mion — Bar­tów -prze­pę­dzo­nych przez krzy­ża­ków, któ­rzy pod­nie­śli mia­sto z popio­łu oraz zbu­do­wa­li zamek;
 • Sank­tu­arium Maryj­ne w Świę­tej Lip­ce — tzw. „Czę­sto­cho­wa Pół­no­cy” — obszer­ny kom­pleks klasz­tor­ny (bazy­li­ka, kruż­gan­ki, klasz­tor jezu­itów) przy­cią­ga licz­ne piel­grzym­ki. Archi­tek­to­nicz­na per­ła baro­ku i oraz jed­ne z naj­star­szych w Pol­sce orga­nów kościel­nych, przy odro­bi­nie szczę­ścia może uda się posłu­chać ich dźwię­ku;
 • Reszel — mia­sto wpi­sa­ne na listę Cit­ta­slow. Moż­na powie­dzieć, że w mia­stecz­ku czas sta­nął, co dziś two­rzy nie­po­wta­rzal­ny kli­mat — śre­dnio­wiecz­ny układ urba­ni­stycz­ny i zamek bisku­pi współ­gra­ją z duchem współ­cze­sno­ści. Lochy i wie­ża zam­ko­wa doda­ją sma­ku cało­ści. Wspa­nia­łe miej­sce na krót­ki relaks w podró­ży — prze­rwa kawo­wa;

Dzień 3

 • Miko­łaj­ki — spa­cer po żeglar­skiej sto­li­cy Mazur. Licz­ne mari­ny z pięk­ny­mi jach­ta­mi, wyjąt­ko­wy kli­mat i wspa­nia­ły dep­tak spra­wia­ją, że chce się tu wra­cać. Cen­trum mia­stecz­ka zacho­wa­ło coś z ducha swo­je­go zało­ży­cie­la — Wiel­kie­go Mistrza Zako­nu Krzy­żac­kie­go Kon­ra­da von Erlich­shau­sen;
 • Galin­dia — Mazur­ski Eden — gród histo­rycz­ne­go ple­mie­nia poło­żo­na na poło­żo­na na pół­wy­spie u ujścia rze­ki Kru­ty­ni. Skan­sen, pod­ziem­ne gro­ty bie­siad­ne, labi­rynt demo­nów, „bursz­ty­no­wa kom­na­ta” i Galin­do­wie, któ­rzy czy­ha­ją gdzieś w swo­ich kry­jów­kach na nie­świa­do­mych tury­stów…
 • spływ łodzia­mi rze­ką Kru­ty­nią — wyjąt­ko­wy kli­mat rezer­wa­tu Kru­ty­nia uprzy­jem­ni nam „fli­sak-gon­do­lier”, któ­ry napę­dza łódź odpy­cha­jąc się dłu­gim kijem. Pasa­że­ro­wie łodzi sie­dzą wygod­nie, podzi­wia­jąc kra­jo­braz — nie wio­słu­ją. Odci­nek rze­ki, po któ­rym odby­wa się spływ łodzia­mi, jest bar­dzo płyt­ki i bar­dzo bez­piecz­ny!
 • klasz­tor sta­ro­obrzę­dow­ców w Woj­no­wie — nie­zwy­kle cie­ka­wa histo­ria sta­ro­obrzę­dow­ców, któ­rzy nie uzna­wa­li reform rosyj­skiej Cer­kwi Pra­wo­sław­nej. Prze­śla­do­wa­ni w Rosji roz­pro­szy­li się po wschod­niej Euro­pie zakła­da­jąc swo­je klasz­to­ry. Dziś klasz­tor jest w rękach pry­wat­nych, ale mury świą­ty­ni skry­wa­ją wie­le tajem­nic;

Dzień 4

 •  rejs po jezio­rze Nie­go­cin — Mazu­ry to kra­ina jezior, nie spo­sób więc wyje­chać stam­tąd nie odby­wa­jąc choć­by krót­kie­go rej­su stat­kiem wyciecz­ko­wym. W tę podróż zabie­rze nas jeden z 10 stat­ków flo­ty „Żeglu­gi Mazur­skiej”. Rejs po jezio­rze Nie­go­cin to kwin­te­sen­cja poby­tu w Kra­inie Wiel­kich Jezior;
 • zamek krzy­żac­ki w Rynie — zbu­do­wa­ny na wzgó­rzu w miej­scu ist­nie­ją­ce­go nie­gdyś galindz­kie­go gro­du, pomię­dzy dwo­ma jezio­ra­mi, z któ­rych jed­no — Ołów, sta­no­wi­ło natu­ral­ną fosę. Ponoć jezio­ro i zamek przy­po­mi­na­ły Krzy­ża­kom rze­kę Ren i zam­ki nad nią sto­ją­ce — stad być może wzię­ła się nazwa Ryn — ale to tyl­ko legen­da. Z zam­kiem zwią­za­ne są zna­ne posta­ci Kom­tu­ra Fry­de­ry­ka von Wal­len­ro­da oraz Wiel­kich Mistrzów Zako­nu Kon­ra­da von Wal­len­rod i Win­ri­cha von Kni­pro­de;

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 20:00 / 21:00
Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie pozwa­la­ją­ce na dłuż­szy spa­cer!

499,00 zł/os

+ bile­ty wstę­pu ok. 112,- zł. / os.
( Moż­li­wy obiad w dro­dze powrot­nej 20–25 zł. we wła­snym zakre­sie )

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *