Pieniny — Spływ Dunajcem — 3 dni

zbiórka uczest­ników wyciecz­ki ………… godz. 6:45 / pla­no­wa­ny wyjazd o godz. 7:00

Dzień 1

 • Zapo­ra na jezio­rze Czorsz­tyń­skim – zalew powstał w latach 1970–97 przez spię­trze­nie wód Dunaj­ca zapo­rą ziem­no-beto­no­wą o dłu­go­ści 404 m i wyso­ko­ści 56 m. Na zapo­rze fan­ta­stycz­ne malo­wi­dło 3D „Moc Żywio­łów”, któ­re nie­mal pochła­nia zwie­dza­ją­cych;
 • Elek­trow­nia Wod­na w Nie­dzi­cy – wewnętrz­ny bal­kon wido­ko­wy, hala maszyn, hala gene­ra­to­rów, gale­ria kon­tro­l­no-pomia­ro­wa i koro­na zapo­ry głów­nej oraz poziom tech­no­lo­gicz­ny elek­trow­ni (poziom pokry­wy tur­bi­ny) lub zamien­nie wej­ście na taras wido­ko­wy na Jezio­ro Sro­mo­wiec­kie (poziom suw­ni­cy wody dol­nej);
 • rejs stat­kiem po Jezio­rze Czorsz­tyń­skim – sta­tek “HARNAŚ” to pły­wa­ją­ca kawiar­nia, z pokła­du któ­rej moż­na podzi­wiać oko­licz­ne zabyt­ki zarów­no archi­tek­tu­ry jak i przy­ro­dy takie jak: Zamek Duna­jec w Nie­dzi­cy, zamek w Czorsz­ty­nie, Zapo­rę Wod­ną w Nie­dzi­cy, skan­sen na pół­wy­spie Styl­chen, Zie­lo­ne Skał­ki oraz wie­le innych…
 •  zamek Duna­jec w Nie­dzi­cy – wznie­sio­ny w XIV w. strzegł daw­niej pół­noc­nej gra­ni­cy Węgier przed najaz­da­mi pol­skich wojsk. Barw­ne kar­ty histo­rii i prze­pięk­ne poda­nia ludo­we czy­nią to miej­sce nie­zwy­kle atrak­cyj­nym. Wozow­nia – zabyt­ko­we powo­zy kon­ne i kare­ty z oko­lic Spi­szu, Pod­ha­la, Pie­nin i Sądec­czy­zny;
 • bie­sia­da góral­ska z napa­dem zbó­jec­kim –  CENIE napad zbój­ni­ków na “Ceprów” (wią­za­nie lina­mi, zaku­cie w dyby, paso­wa­nie na zbój­ni­ka). Poj­ma­ni prze­cho­dzą pró­by ognia, wody, męstwa (pró­by zbó­jec­kie), w kolej­nej czę­ści pro­gra­mu kon­kur­sy tań­ca, śpie­wu góral­skie­go, jedze­nie oscyp­ka, wią­za­nia kierp­cy itp. Odby­wa się rów­nież paso­wa­nie na zbój­ni­ka oraz Jano­si­ko­wą kochan­kę. W trak­cie impre­zy nastę­pu­je wrę­cze­nie pamiąt­ko­wych nagród za uczest­nic­two w kon­kur­sach, oraz wspól­na bie­sia­da. Zbój­ni­cy ubra­ni są w odpo­wied­nie stro­je i posia­da­ją “zbó­jec­kie sprzę­ty”, two­rząc real­ne wyobra­że­nie sytu­acji i odpo­wied­nią atmos­fe­rę. Całej zaba­wie towa­rzy­szy muzy­ka góral­ska, oraz degu­sta­cja ‘ogni­ste­go trun­ku’ 😉 Opra­wę impre­zy przy­go­to­wu­ją rodo­wi­ci góra­le i góral­ki oraz kape­la góral­ska i gawę­dziarz;

Dzień 2

 • spływ tra­twa­mi Prze­ło­mem Dunaj­ca – to z pew­no­ścią jeden z naj­bar­dziej wyjąt­ko­wych zakąt­ków w całej Pol­sce. Duna­jec opla­ta­jąc w nie­zwy­kły spo­sób naj­wyż­sze wierz­choł­ki Pie­nin two­rzy feno­me­nal­ne kra­jo­bra­zy. 18-to kilo­me­tro­wy odci­nek poko­nu­je­my w ok. 2 godzi­ny na tra­twach ste­ro­wa­nych przez Fli­sa­ków; prze­marsz bul­wa­rem spa­ce­ro­wym wzdłuż poto­ku Graj­ca­rek do cen­trum Szczaw­ni­cy;
 • Pale­ni­ca (772 m n.p.m.) – wjazd i zjazd wycią­giem krze­seł­ko­wym na szczyt roz­cią­ga­ją­cy się w paśmie Małych Pie­nin. Na szczy­cie znaj­du­jąc się: restauracja/bar oraz tor sanecz­ko­wy dla naj­młod­szych;
 • Wąwóz Homo­le – to jed­na z naj­cen­niej­szych atrak­cji przy­rod­ni­czych w Pie­ni­nach, pio­no­we ścia­ny z bia­łe­go i czer­wo­ne­go wapie­nia, miej­sca­mi się­ga­ją­ce nawet 120 m zapa­da­ją na dłu­go w pamię­ci, szlak prze­ci­na kil­ku­krot­nie potok Kamion­ka two­rząc po dro­dze fan­ta­stycz­ne, natu­ral­ne kaska­dy;
 • Szczaw­ni­ca XVIIIXIX wiecz­ne budow­le archi­tek­tu­ry zdro­jo­wej; Kapli­ca Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej z XIX wie­ku (daw­na pijal­nia wody ze zdro­ju Wan­da); Zdro­je wód mine­ral­nych Wale­rii i Szy­mo­na; Plac Die­tla, na któ­rym znaj­du­je się fon­tan­na i obe­lisk dr Józe­fa Die­tla; Kapli­ca Mat­ki Boskiej Kró­lo­wej Nie­ba;

Dzień 3

 • baców­ka pod Trze­ma Koro­na­mi – spa­cer na pola­nę przed wąwo­zem Sop­czań­skim u pod­nó­ża Trzech Koron – prze­rwa na zakup ory­gi­nal­nych serów góral­skich (praw­dzi­wych Oscyp­ków) w baców­ce;
 • ruiny zam­ku Czorsz­tyn – wznie­sio­ny oko­ło 1350 r. przez Kazi­mie­rza Wiel­kie­go strzegł połu­dnio­wych gra­nic Pol­ski, któ­ra przez wie­ki była na rze­ce Duna­jec. W ostat­nich latach zamek pod­da­ny grun­tow­nej reno­wa­cji – obec­nie zwie­dza­my zre­kon­stru­owa­ne przy­zie­mia, zamek śred­ni i gór­ny, taras wido­ko­wy;
 • Dęb­no – zabyt­ko­wy drew­nia­ny kościo­łek św. Micha­ła Archa­nio­ła – obiekt wpi­sa­ny na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO, zbu­do­wa­ny bez uży­cia gwoź­dzi, gotyc­kie wypo­sa­że­nie z XIII wie­ku, (w fil­mie “Jano­sik” w tym koście­le głów­ny boha­ter brał ślub z Mary­ną) – kościół zamknię­ty w dni desz­czo­we!!!

Pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 19:00.

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie ze wzglę­du na kamie­ni­ste pod­ło­że !

340,00 zł/na osobę

+ bile­ty wstępu ok. 113,- zł. / os.
(moż­li­wy obiad w dro­dze powrot­nej we wła­snym zakre­sie ok. 20–25 zł.)

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę pilo­ta i usłu­gę prze­wod­nic­ką

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 48-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

[recapt­cha]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *