Śląskie do odkrycia

WYCIECZKA 1 — Cho­rzów ZOO + Pla­ne­ta­rium 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Pla­ne­ta­rium; cho­rzow­skie ZOO; Skan­sen gór­no­ślą­skiej wsi (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół) /cena od 55 zł/os

WYCIECZKA 2 –Tar­now­skie Góry + Radzion­ków 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Zabyt­ko­wa Kopal­nia Sre­bra: pod­ziem­ny spływ łodzia­mi + Skarb­nik (duch kopal­ni); Tar­no­wi­ce Sta­re — zamek Wro­che­ma; opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne: “Rycer­ska przy­go­da w rene­san­so­wym zam­ku” lub “w świe­cie daw­nych zawo­dów”; Radzion­ków: Muzeum Chle­ba i Cie­ka­wo­stek /cena od 55 zł/os

WYCIECZKA 3 — Psz­czy­na: 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Warow­nia psz­czyń­skich ryce­rzy: pakiet edu­ka­cyj­ny — inte­rak­tyw­ne zaję­cia w for­mie zaba­wy, kon­kur­sów, quizów pro­wa­dzo­ny przez ani­ma­to­rów; zagro­da żubrów: warsz­ta­ty edu­ka­cyj­ne /cena od 55 zł/os

WYCIECZKA 4 — Oświę­cim + Psz­czy­na 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Muzeum pamię­ci obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go Auschwitz-Bir­ke­nau; Zamek Psz­czy­na /cena od 60 zł/os

WYCIECZKA 5 — Żory — mia­stecz­ko wester­no­we Twin­pigs + muzeum ognia 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Mia­stecz­ko wester­no­we: ponad 30 atrak­cji; zabu­do­wa w sty­lu dzi­kie­go zacho­du; poka­zy ani­ma­to­rów, ścież­ka edu­ka­cyj­na z ani­ma­to­rem; kino 5D, kula paro­wa, park roz­ryw­ki, nawie­dzo­na sztol­nia /cena od 50 zł/os

WYCIECZKA 6 — kopal­nia Guido + Chu­dów 1-dnio­wa

W pro­gra­mie: Zabrze Kopal­nia Guido poziom 320; Chu­dów – zamek; labi­rynt histo­rycz­ny w Chu­do­wie /cena od 60 zł/os

WYCIECZKA 7 — Żory — mia­stecz­ko wester­no­we Twin­pigs + muzeum ognia 2 dni

W pro­gra­mie:
Dzień 1: mia­stecz­ko wester­no­we: ponad 30 atrak­cji; zabu­do­wa w sty­lu dzie­kie­go zacho­du; poka­zy ani­ma­to­rów, ścież­ka edu­ka­cyj­na z ani­ma­to­rem; kino 5D, kula paro­wa, park roz­ryw­ki, nawie­dzo­na sztol­nia
Dzień 2: nowo­twar­te inte­rak­tyw­ne muzeum ognia lub park wod­ny Aqu­arium; powrót do Twin­pigs /cena od 230 zł/os

 Orientacyjne ceny biletów wstępupowyżej 45 osób
4 opiekunów gratis
do 44 osób
3 opiekunów gratis
do 30 osób
2 opiekunów gratis
do 24 osób
2 opiekunów gratis
WYCIECZKA 125,00 zł55,00 zł55,00 zł70,00 zł80,00 zł
WYCIECZKA 252,00 - 60,00 zł55,00 zł55,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 342,00 zł60,00 zł60,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 434,00 zł65,00 zł65,00 zł85,00 zł95,00 zł
WYCIECZKA 536,00 - 49,00 zł60,00 zł60,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 635,00 zł60,00 zł60,00 zł75,00 zł85,00 zł
WYCIECZKA 7Bilety w cenie240,00 zł240,00 zł260,00 zł280,00 zł

Wszyst­kie ceny doty­czą wyjaz­dów z Czę­sto­chowy, w przy­padku grup z innych miej­sco­wo­ści, ceny usta­lamy indy­wi­du­al­nie. /cena od 55 zł/os

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *