Zima 2018/2019

  • Zapra­sza­my wszyst­kie dzie­ci i gru­py doro­słych do spę­dze­nia cza­su zimo­we­go z naszym biu­rem. Jak co roku orga­ni­zu­je­my dla Pań­stwa kuli­gi do Wił­sły i w  Góry Świę­to­krzy­skie
  • Orga­ni­zu­je­my wyjaz­dy na Jar­mar­ki Bożo­na­ro­dze­nio­we do Kra­ko­wa i Wro­cła­wia, a tak­że do Pra­gi, Oło­muń­ca, Sals­bur­ga, Wied­nia, Dre­zna, Ber­li­na i Amstr­da­mu
  • Orga­ni­zu­je­my wyjaz­dy grup na nar­ty do Włoch, na Ukra­inę do miej­sco­wo­ści Buko­wel a tak­że do Pol­ski i na Sło­wa­cję
  • Orga­ni­zu­je­my wyjaz­dy na Miko­ła­ja do Zato­ru , Bał­to­wa i wie­lu innych, cie­ka­wych miejsc
  • ZAINTERESOWANYCH OFERTĄ PROSIMYKONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY!!!
  • Kulig w Wiśle

  • Świętokrzyski kulig

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *