Benelux — czas kwitnących tulipanów

19.04 — 23.04.2017

Dzień 1

Wyjazd w godzi­nach popo­łu­dnio­wych, noc­ny prze­jazd przez Niem­cy.

Dzień 2

Rano przy­jazd do Amster­da­mu, sto­li­cy Kró­le­stwa Nider­lan­dów, rejs po kana­łach mia­sta ( bilet ok. 10€ ), zwie­dzi­my Plac Dam z Pała­cem Kró­lew­skim, Kościo­łem Nowym i Pomni­kiem Naro­do­wym. Wizy­ta w szli­fier­ni dia­men­tów, Rijk­smu­seum ( bilet 18€ ) ze zbio­ra­mi sztu­ki holen­der­skiej (m.in. Rem­brandt, Ver­me­er, Hals) lub muzeum van Gogha (bilet 17€ ), wie­ża Men­ni­cy, plac Leidy, targ kwia­tów, uli­ca han­dlo­wa — dep­tak Kalver­stra­at, dziel­ni­ca Czer­wo­nych Latar­ni. Zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lu, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 3

  Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd na zwie­dza­nie Hagi. Nad­mor­ska dziel­ni­ca Sche­ve­nin­gen, Pałac Poko­ju, w któ­rym mie­ści się Mię­dzy­na­ro­do­wy Try­bu­nał Spra­wie­dli­wo­ści. Sta­rów­ka: par­la­ment Bin­nen­hof, kościół św. Jaku­ba (Gro­te Kerk) i sta­ry ratusz. Dziel­ni­ca Chiń­ska. Wysta­wa Kwia­tów Lis­se — Keu­ken­hof ( bilet 15€ ). Prze­jazd do Rot­ter­da­mu, naj­więk­sze­go por­tu Euro­py. Wyjazd na Euro­mast ( bilet 8€ ), wie­żę wido­ko­wą — naj­wyż­sza w Holan­dii (180m), z któ­rej roz­ta­cza się impo­nu­ją­cy widok na mia­sto, port i oko­li­cę. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd do Bruk­se­li. Zwie­dza­nie Ato­mium- budow­li z 1958r, Par­la­ment Euro­pej­ski, kate­dra św. Micha­ła i św. Godu­li, histo­rycz­ne cen­trum: Gran­de Pla­ce, czy­li sta­ry rynek, ratusz, Dom Kró­la, Man­ne­ken Pis i Jean­ne­ke Pis, czy­li siu­sia­ją­cy chłop­czyk i siu­sia­ją­ca dziew­czyn­ka — sym­bo­le mia­sta. Wyjazd do kra­ju wie­czo­rem. Po dro­dze postój w Luk­sem­bur­gu sto­li­cy Wiel­kie­go Księ­stwa Luk­sem­burg. Zwie­dza­nie noc­ne: Plac Kon­sty­tu­cji, kate­dra Notre Dame, Plac Wil­hel­ma II z ratu­szem i Pała­cem Ksią­żę­cym, Plac Armii zwa­ny salo­nem mia­sta, spa­cer nad dziel­ni­cą Grund uli­cą de la Cor­ni­che zwa­ną “naj­pięk­niej­szym bal­ko­nem” Euro­py. Frag­men­ty for­ty­fi­ka­cji.

 Dzień 5

 Powrót do kra­ju w godzi­nach wie­czor­nych.

 175 € od osoby + 200 zł

Cena zawie­ra:

Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilo­ta, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja w.w. pro­gra­mu.

Cena nie zawie­ra:

Bile­tów wstę­pów (Ceny mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji)

Ubez­pie­cze­nia

Słu­cha­wek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *