Bukowiec k / Karpacza — Zielona Szkoła

Dzień 1 — 08 maj 2017 – ponie­dzia­łek

 • Prze­jazd do Bukow­ca. Po dro­dze zwie­dzi­my Sztol­nię Ara­do „zagi­nio­ne labo­ra­to­rium Hitle­ra” – jed­no z naj­le­piej zacho­wa­nych oraz naj­cie­kaw­szych pod­ziem­nych kory­ta­rzy w Kamien­nej Górze. Uni­kal­ne w ska­li Euro­py eks­po­na­ty – czę­ści poci­sku V-1 i rakie­ty V-2, nie­miec­kie­go rada­ru, a nawet nie­miec­kiej enig­my. Tajem­ni­cze kon­struk­cje i… zwie­dza­nie w for­mie przy­go­dy w towa­rzy­stwie prze­wod­ni­ków-ani­ma­to­rów; wie­czo­rem zakwa­te­ro­wa­nie, spra­wy orga­ni­za­cyj­ne z opie­ku­na­mi, kola­cja;

Dzień 2 — 09–13 maj 2017

 • wyjaz­dy cało­dnio­we:
  • Szklar­ska Porę­ba – Obrzęd Waloń­ski w Sta­rej Cha­cie Waloń­skiej JUNA, zaję­cia w izbie edu­ka­cyj­nej, zaję­cia
   w Szli­fier­ni – szli­fo­wa­nie kamie­ni, któ­re dzie­ci potem zabie­ra­ją ze sobą, Płucz­ki Waloń­skie – poszu­ki­wa­nia mine­ra­łów w cie­ku wod­nym, Wodo­spad Szklar­ki, Schro­ni­sko Kocha­nów­ka, spa­cer szla­kiem gór­skim wzdłuż rze­ki Kamien­na na Tere­nie Kar­ko­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go (+ opcjo­nal­nie zamek Choj­nik – dopła­ta 8,- zł/os);
  • Karpacz + mia­stecz­ko Western City – spa­cer po dep­ta­ku w Kar­pa­czu – czas na zakup pamią­tek. Western City: jaz­da
   kon­na, prze­jazd kolej­ką, strzel­ni­ca indiań­ska, rzut nożem, rzut włócz­nią, wej­ście na “Pal Męczar­ni”…
 • dodat­ko­wo w trak­cie poby­tu reali­za­cja zajęć edu­ka­cyj­nych:
  • pla­stycz­nych – warsz­ta­ty z wyko­rzy­sta­niem róż­nych tech­nik (1,5 godz.);
  • muzycz­no – rucho­wych nauka róż­nych ukła­dów tanecz­nych (1 godz.);
  • pro­fi­lak­tycz­nych – (1,5 godz.);
  • przy­rod­ni­czo-kra­jo­bra­zo­wych – wyciecz­ka pie­sza z prze­wod­ni­kiem po Rudaw­skim Par­ku Kra­jo­bra­zo­wym i Bukow­cu
   (ok. 3 godz.) oraz pre­lek­cja z pre­zen­ta­cją mul­ti­me­dial­ną (1 godz.);
  • usłu­gi prze­wod­ni­ka gór­skie­go pod­czas wyciecz­ki cało­dnio­wej 1x;
  • gry i zaba­wy inte­gra­cyj­ne;
  • kara­oke z ele­men­ta­mi tań­ca, dys­ko­te­ka, ogni­sko z pie­cze­niem kieł­ba­sek;

Dzień 7 14 maj 2016 – nie­dzie­la

 • po śnia­da­niu wyjazd w dro­gę powrot­ną, po dro­dze Osów­ka – pod­ziem­ne mia­sto wcho­dzą­ce w skład kom­plek­su Rie­se – „Olbrzym”; nie­do­koń­czo­na kwa­te­ra Hitle­ra budo­wa­na w Górach Sowich. Tra­sa eks­tre­mal­na łączy ele­men­ty histo­rii z przy­go­dą: poko­ny­wa­nie chod­ni­ka poszu­ki­wa­czy wąski­mi kład­ka­mi, pomo­sta­mi, wiszą­cym nad wodą most­kiem i wresz­cie pod­ziem­na prze­pra­wa łodzią desan­to­wą po zala­nych chod­ni­kach…

pla­no­wa­ny powrót ok. godz. 20:00/21:00

Wyma­ga­ne odpo­wied­nie obu­wie ze wzglę­du na kamie­ni­ste pod­ło­że i cie­płe okry­cie na tra­sach pod­ziem­nych i latar­ki (temp. ok 80C)!

Noc­leg – ośro­dek wcza­sów dzie­cię­cych w Bukow­cu: w poko­jach wie­lo­oso­bo­wych-oso­bo­wych (łazien­ki na kory­ta­rzu), WiFi, świe­tli­ca z TV, sala tanecz­na, krąg do ogni­ska, pił­ka­rzy­ki, stół do teni­sa, boisko do siat­ków­ki, plac zabaw, teren ogro­dzo­ny;

Wyży­wie­nie:
1 dzień – kola­cja;
2–6 dzień – śnia­da­nie, obiad, kola­cja (lub przy cało­dnio­wych wyciecz­kach: śnia­da­nie, suchy pro­wiant, kola­cja);
7 dzień – śnia­da­nie, (w dro­dze powrot­nej postój w McDonald’s – we wła­snym zakre­sie);

Koszt: 555,- /osoba

Cena zawie­ra: trans­port, noc­leg, wyży­wie­nie, bile­ty wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów, ubez­pie­cze­nie, opła­ty par­kin­go­we, opie­kę
wykwa­li­fi­ko­wa­nej kadry peda­go­gicz­nej, pilo­ta na tra­sie prze­jaz­du i usłu­gę prze­wod­nic­ką.

*Biu­ro zastrze­ga sobie pra­wo zmia­ny kolej­no­ści zwie­dza­nia.

Ceny bile­tów wstę­pów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji

Cena skal­ku­lo­wa­na dla gru­py 45-oso­bo­wej (1 auto­kar)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *