LAST MINUTE — Włochy 5 dniowe

10.02 — 15.02.2017

Dzień 1
Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia oko­ło godzi­ny 12:00. Prze­jazd noc­ny przez Cze­chy i Austrię.

Dzień 2
Po dro­dze do hote­lu  zwie­dzi­my  San Mari­no - do mia­sta wcho­dzi się przez Bra­mę Świę­te­go Fran­cisz­ka — daw­na bra­ma miej­ska i sie­dzi­ba stra­ży. Jed­nym z naj­waż­niej­szych budyn­ków w mie­ście jest Pałac Rzą­do­wy, będą­cy sie­dzi­bą władz pań­stwa i mia­sta. Nad tar­czą zega­ra na wie­ży zega­ro­wej wkom­po­no­wa­no mozai­kę przed­sta­wia­ją­cą posta­ci Świę­te­go Mari­na, Świę­te­go Leona i Świę­tej Aga­ty. Przed budyn­kiem na Pla­cu Wol­no­ści znaj­du­je się Sta­tua Wol­no­ści. Kościół Świę­te­go Fran­cisz­kaXIV wie­ku jest naj­star­szą świą­ty­nią w San Mari­no. Prze­jazd do Asy­żu – zwie­dza­nie mię­dzy inny­mi Bazy­li­ki Św. Fran­cisz­ka. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­cy Rzy­mu. Zakwa­te­ro­wa­nie obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 3
Śnia­da­nie w hote­lu. Prze­jazd na zwie­dza­nie Rzy­mu, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi 4 Bazy­li­ki:  Bazy­li­ka św. Jana na Late­ra­nie (Basi­li­ca di San Gio­van­ni in Late­ra­no) — obec­nie kate­dra die­ce­zjal­na bisku­pa Rzy­mu. Bazy­li­ka św. Marii Więk­szej (Basi­li­ca di San­ta Maria Mag­gio­re) — poświę­co­na Mat­ce Boskiej Śnież­nej. Bazy­li­ka św. Paw­ła za Mura­mi (Basi­li­ca di San Paolo Fuori le Mura) -  zbu­do­wa­na  na miej­scu, gdzie pocho­wa­ny jest św. Paweł. Bazy­li­ka św. Pio­tra (Basi­li­ca di San Pie­tro) — zbu­do­wa­na na miej­scu męczeń­stwa św. Pio­tra, głów­ny ośro­dek kul­tu chrze­ści­jań­skie­go i naj­więk­szy chrze­ści­jań­ski kościół na świe­cie. / opcjo­nal­nie 2 wybra­ne Bazy­li­ki + Muzea Waty­kań­skie, wstęp + zestaw słu­chaw­ko­wy ok. 22€ /. Muzea Waty­kań­skie - to bar­dzo waż­ny punkt każ­dej wyciecz­ki do sto­li­cy Włoch. W muze­ach dostęp­ne są zbio­ry dzieł sztu­ki zgro­ma­dzo­ne przez poszcze­gól­nych papie­ży. Kolek­cja jest tak ogrom­na, że obej­rze­nie jej w cało­ści zaję­ło­by ponad 8 lat. Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu będzie Forum Roma­num, nie­gdyś ser­ce mia­sta gdzie kwi­tło życie poli­tycz­ne, kul­tu­ral­ne i towa­rzy­skie Rzy­mu, obec­nie świa­dec­two potę­gi sta­ro­żyt­ne­go świa­ta i obraz zmian jakie zacho­dzi­ły przez poszcze­gól­ne epo­ki. Leży u stóp Kapi­to­lu i Pala­ty­nu, dziś jest jed­nym z naj­chęt­niej odwie­dza­nych zabyt­ków. Następ­nie z zewnątrz zoba­czy­my Kolo­seum, któ­re sta­no­wi wizy­tów­kę Rzy­mu. W XVIII wie­ku papież Bene­dykt XIV zabro­nił dal­szej roz­biór­ki, ze wzglę­du na sza­cu­nek wobec chrze­ści­jan, któ­rzy ponie­śli tu męczeń­ską śmierć. Następ­nie prze­spa­ce­ru­je­my się do Pan­te­onu i na Piaz­za Navo­na, to naj­pięk­niej­szy plac Rzy­mu, samo ser­ce tęt­nią­ce­go mia­sta. Cen­tral­ną bry­łą jest Fon­ta­na dei Quat­tro Fiu­mi. Na koń­cach pla­cu znaj­du­ją się dwie mniej­sze fon­tan­ny  — Fon­tan­na Mau­ra, z cen­tral­ną posta­cią Etiop­czy­ka i fon­ta­na del Net­tu­no poświę­co­na Nep­tu­no­wi. Powrót do hote­lu na kola­cję i noc­leg.

Dzień 4
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd w kie­run­ku Vero­ny, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi miej­sco­wy odpo­wied­nik Kolo­seum —  Are­na di Vero­na. To jed­na z naj­więk­szych atrak­cji Vero­ny, amfi­te­atr, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz pocho­dzi z I wie­ku n. e jest naj­le­piej zacho­wa­nym tego typu obiek­tem na świe­cie, a trze­cim pod wzglę­dem wiel­ko­ści. Następ­nie przej­dzie­my na Plac del­le Erbe, nad pla­cem góru­je wie­ża tor­re dei Lam­ber­ti , przed pięk­nym baro­ko­wym pała­cem Maf­fei stoi kolum­na  z uskrzy­dlo­nym lwem. W poło­wie pla­cu znaj­du­je się przej­ście pod Arca del­la Costa na Piaz­za dei Signo­ri. Wokół pała­ce władz miej­skich i Sca­li­ge­rich, na środ­ku pomnik Dan­te­go. Idąc dalej mija­my kościół San­ta Maria Anti­ca z pomnikami/grobowcami daw­nych lokal­nych wład­ców. Prze­jazd na obia­do­ko­la­cję i noc­leg do hote­lu.

Dzień 5
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do Wene­cji, gdzie spę­dzi­my  9 godzin. Z par­kin­gu w Tron­chet­to lub Soto­ma­ri­na popły­nie­my łodzią do cen­trum histo­rycz­ne­go. Głów­ny plac Wene­cji — Piaz­za San Mar­co jest oto­czo­ny zabyt­ko­wy­mi budow­la­mi — Pro­cu­ra­tie Vec­chie, Pro­cu­ra­tie Nuove i Ala Napo­le­oni­ca oraz prze­pięk­ną Basi­li­ca San Mar­co, Tor­re dell’ Oro­lo­gio,  a tak­że wyso­ką dzwon­ni­cą Cam­pa­ni­le. Przed wej­ściem do wnę­trza Bazy­li­ki św. Mar­ka restryk­cyj­nie spraw­dza­ny jest ubiór (bez­względ­nie nale­ży mieć okry­te ramio­na i kola­na). Z Piaz­za San Mar­co połą­czo­ny jest mniej­szy plac, Piaz­zet­ta San Mar­co, przy któ­rym sto­ją zabyt­ko­we budyn­ki — Palaz­zo Duca­le i Libe­ria San­so­vi­nia­na, do niej przy­le­ga daw­na men­ni­ca — La Zec­ca. Na pla­cy­ku sto­ją kolum­ny — z posą­giem św. Teo­do­ra i z lwem św. Mar­ka. Z Piaz­za San Mar­co uda­my się spa­ce­rem wzdłuż Riva degli Schia­vo­ni,  głów­nej przy­sta­ni gon­do­li. Z pla­cu przej­dzie­my  w stro­nę Pon­te dei Sospi­ri, do pięk­ne­go Palaz­zo Duca­le — daw­nej sie­dzi­by dożów — wład­ców Wene­cji, któ­rą zoba­czy­my z zewnątrz.  Z pała­cem łączy się Pon­te dei Sospi­ri (Most Wes­tchnień). Powrót łodzią na par­king. Prze­jazd w kie­run­ku Pol­ski.

Dzień 6
Przy­jazd do kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych

CENA DLA GRUPY 45- 52 — 1150 zł/os

Cena zawie­ra: prze­jazd auto­ka­rem, 3 noc­le­gi  w hote­lach **/***, 3 śnia­da­nia, 3 obia­do­ko­la­cje, opie­ka pilo­ta, usłu­gi prze­wod­nic­kie opła­ty dro­go­we, par­kin­gi, słu­chaw­ki, rejs łodzią w Wene­cji, metro.

Cena nie zawie­ra:  bile­tów wstę­pu – ceny bile­tów poda­ne w nawia­sach w pro­gra­mie ( wszyst­kie ceny bile­tów mogą ulec zmia­nie – potwier­dze­nie dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji ), ubez­pie­cze­nia.

Cena aktu­al­na przy min. 45 pła­cą­cych oso­bach.
Wyma­ga­ny waż­ny dowód oso­bi­sty lub pasz­port ( mini­mum 3 mie­sią­ce ), oraz kar­ta NFZ EKUZ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *