Lwów niebanalnie

lwow1lwow2

Dzień 1

Przy­jazd do Lwo­wa w godzi­nach poran­nych. Zwie­dza­nie zacznie­my od Pod­zie­mi Lwo­wa ( jed­no z trzech do wybo­ru:  Pod­zie­mia kościo­ła Zako­nu Jezu­itów, Pod­zie­mia kościo­ła Zako­nu Try­ni­ta­rzy,  Pod­zie­mia kościo­ła Domi­ni­ka­nów ) —  nie są to zwy­kłe piw­ni­ce, ale mury opo­wia­da­ją­ce burz­li­wą histo­rię tego mia­sta.  Wię­zie­nie przy Łąc­kie­go — nie­gdyś było prze­zna­czo­ne dla więź­niów poli­tycz­nych, to  miej­sce zbrod­ni NKWD. W daw­nym wię­zie­niu  znaj­du­je się obec­nie Muzeum Pamię­ci Naro­do­wej. To część pol­skiej histo­rii. Następ­nie uda­my się na podwó­rze masko­tek - to podwór­ko peł­ne zaba­wek i sta­rych plu­sza­ków, któ­re two­rzą nie­sa­mo­wi­ty kli­mat.  Jest to miej­sce cudacz­ne i zupeł­nie ode­rwa­ne od rze­czy­wi­sto­ści. Czas wol­ny na wybór naj­od­po­wied­niej­szej dla sie­bie knaj­py we Lwo­wie. Lwo­wia­nie sza­le­ją ze swo­imi pomy­sła­mi na knaj­py tema­tycz­ne. Mamy tutaj np. Masoch Cafe – na cześć słyn­ne­go lwow­skie­go powie­ścio­pi­sa­rza, od któ­re­go nazwi­ska wziął się maso­chizm. W Dziel­ni­cy Ormiań­skiej mie­ści się lokal o nazwie  Lam­pa Gazo­wa – na cześć Igna­ce­go Łuka­sie­wi­cza. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg. Moż­li­wość sko­rzy­sta­nia  z sau­ny i base­nu znaj­du­ją­cych się na tere­nie hote­lu.

Dzień 2

Po wcze­snym śnia­da­niu w hote­lu poka­że­my Pań­stwu Lwów  nie­ba­nal­nyBro­war Lwow­ski — wstęp do Muzeum Bro­war­nic­twa przy Bro­wa­rze Lwow­skim obej­mu­je zwie­dza­nie oraz degu­sta­cję. Skan­sen Gaj Szew­czen­ki* –  świet­nie  zapro­jek­to­wa­ny, przy­bli­ża­ją­cy róż­ne sfe­ry życia ludów zamiesz­ku­ją­cych nie­gdyś tere­ny Ukra­iny. Znaj­dzie­my tam odtwo­rzo­ne wio­ski z Huculsz­czy­zny, Łem­kowsz­czy­zny, Boj­kowsz­czy­zny, Woły­nia, Pole­sia, Buko­wi­ny, Zakar­pa­cia i oko­lic Lwo­wa. W poło­wie tra­sy znaj­du­je się kozac­ka kuź­nia i kuch­nia polo­wa, gdzie moż­na zasma­ko­wać praw­dzi­wych kozac­kich potraw, bazu­ją­cych na kaszy, mię­sie, sło­ni­nie i warzy­wach ( kon­sump­cja we wła­snym zakre­sie ). Pchli targ — moż­na tam zna­leźć praw­dzi­we skar­by – od przed­wo­jen­nych ksią­żek za kil­ka – kil­ka­na­ście zł, po biżu­te­rię z kamie­ni szla­chet­nych, moż­na zna­leźć np. bran­so­le­tę z ame­ty­stów za 5 zł, naszyj­nik z aga­tów za 40 zł, kol­czy­ki z onyk­su za 6 zł, czy przed­wo­jen­ny naszyj­nik z pereł  za 10 zł). Przy­jazd do hote­lu, czas na sko­rzy­sta­nie z base­nu i sau­ny. Wie­czo­rem impre­za inte­gra­cyj­na:

Opcja I - uro­czy­sta obia­do­ko­la­cja z zaba­wą tanecz­ną przy zespo­le muzycz­nym gra­ją­cym na żywo, obsłu­ga w stro­jach regio­nal­nych.

Opcja II - impre­za w wio­sce kozac­kiej na tere­nie hote­lu. Jed­na z wie­lu atrak­cji ofe­ro­wa­nych przez kom­pleks hote­lo­wy ulo­ko­wa­na nad jezio­rem w środ­ku lasu sosno­we­go — „Wio­ska Kozac­ka”. Na jej tere­nie znaj­du­ją się dom­ki  z róż­nych regio­nów Ukra­iny, a w nich moż­na zoba­czyć typo­we dane­mu regio­no­wi przed­mio­ty, któ­re odzwier­cie­dla­ją życie codzien­ne w daw­nych cza­sach, zoba­czy­my rów­nież rzeź­by ludzi i zwie­rząt.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd auto­ka­rem na Łycza­ków. Zwie­dza­nie Cmen­ta­rza Łycza­kow­skie­go i Cmen­ta­rza Orląt Lwow­skich. Czas wol­ny na zaku­py. Wyjazd do Pol­ski. Powrót na miej­sce zbiór­ki oko­ło pół­no­cy.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy pol­sko-ukra­iń­skiej wyma­ga­ny jest pasz­port waż­ny na okres nie mniej niż 3 mie­sią­ce
2. Pro­gram jest ramo­wy i może ulec zmia­nie w zależ­no­ści od warun­ków pogo­do­wych oraz innych czyn­ni­ków nie­za­leż­nych od biu­ra.

*  Do skan­se­nu trze­ba prze­być pie­szo oko­ło 800m, dla­te­go wska­za­ne jest wygod­ne obu­wie.

CENA ZAWIERA:

 • podróż auto­ka­rem
 • 2 noc­le­gi w hote­lu *** ok.50 km od Lwo­wa, poko­je 2-os typu stan­dard, z peł­nym węzłem sani­tar­nym,
 • 2 śnia­da­nia — bufet w hote­lu,
 • 1 obia­do­ko­la­cja w hote­lu lub
 • 1 obia­do­ko­la­cja w wio­sce kozac­kiej na tere­nie hote­lu – kola­cja regio­nal­na ( posi­łek na gorą­co, przy­staw­ki, napo­je – kawa, her­ba­ta, woda), połą­czo­na z impre­zą inte­gra­cyj­ną z muzy­ką pusz­cza­ną z płyt (hotel udo­stęp­nia sprzęt gra­ją­cy- obsłu­ga i pły­ty we wła­snym zakre­sie, lub opcjo­nal­nie za dopła­tą 500 zł za 5–6 godzin- muzy­ka na żywo)
 • bile­ty wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów,
 • lokal­ne­go prze­wod­ni­ka w wyma­ga­nych miej­scach,
 • ubez­pie­cze­nie KLNNW,

CENA NIE ZAWIERA:
Dodat­ko­we opcje:

 • Dopła­ta do poko­ju 1 — oso­bo­we­go
 • Dopła­ty do wyjazd ante­no­wych z poszcze­gól­nych miej­sco­wo­ści
 • Ubez­pie­cze­nie od cho­rób prze­wle­kłych
 • Zesta­wu słu­chaw­ko­we­go

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *