Praga ze Skalnym Miastem — 3 dniowa

Dzie­ń1
Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia w godzi­nach poran­nych ( po wcze­śniej­szym usta­le­niu z biu­rem ). Prze­jazd do naj­słyn­niej­sze­go cze­skie­go Skal­ne­go Mia­sta w ska­łach Adrsz­pa­sko — Teplic­kich leżą­ce­go tuż za pol­ską gra­ni­cą. Zwie­dza­nie, prze­pły­nię­cie łód­ką. Czas wol­ny. Przy­jazd do Pra­gi. Zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzie­ń2
Po śnia­da­niu w hote­lu, przy­jazd na zwie­dza­nie Pra­gi. Zwie­dza­nie zacznie­my Klasz­to­ru w Stra­cho­wie, dziel­ni­ca Mała Stra­na – z peł­ną prze­py­chu, baro­ko­wą zabu­do­wą. Kolej­ny punkt pro­gra­mu to Wyspa Czert­ko­wa i Wyspa Kam­pa – z cie­ka­wy­mi zakąt­ka­mi i sta­ry­mi ulicz­ka­mi, oraz słyn­ny śre­dnio­wiecz­ny Most Karo­la – do Ryn­ku Sta­ro­miej­skie­go, gdzie na uwa­gę zasłu­gu­ją prze­pięk­ne kamie­ni­ce, Ratusz, Kościół Marii Pan­ny przed Tynem, pomnik Jana Husa, oraz Kościół Świę­te­go Miko­ła­ja. Kon­ty­nu­acja spa­ce­ru przez dziel­ni­cę Żydow­ską Jose­fov: sta­ro — nowa Syna­go­ga zbu­do­wa­na w XIII wie­ku, Syna­go­ga Wyso­ka, cmen­tarz – śla­dy daw­ne­go get­ta żydow­skie­go. Na zakoń­cze­nie dnia rejs stat­kiem. Prze­jazd do hote­lu na  obia­do­ko­la­cję, lub kola­cja na mie­ście. Po kola­cji wyjazd na spek­takl „Kriż­ko­va Fon­tan­na” (świa­tło i dźwięk). Powrót do hote­lu na noc­leg.

Dzie­ń3
Po śnia­da­niu wykwa­te­ro­wa­nie i dal­sze zwie­dza­nie Pra­gi. Zacznie­my od Vac­law­skie Name­sti, ale­jaz zabyt­ko­wy­mi, sece­syj­ny­mi pała­ca­mi, Muzeum Naro­do­we, Pomnik Św. Wacła­wa, Krzyż Jana Pala­cha, Moustek, Caro­li­num (sie­dzi­ba Uni­wer­sy­te­tu Karo­la), Teatr Miej­ski, ul. Celet­na – daw­na dro­ga kró­lew­ska, gotyc­ka Bra­ma Pro­cho­wa, dom Fry­de­ry­ka Cho­pi­na, Plac Repu­bli­ki. Czas wol­ny na zaku­py. Zoba­czy­my z zewnątrz Zamek Pra­ski, czy­li Hrad, jeden z naj­więk­szych w Euro­pie kom­plek­sów zam­ko­wych. W pro­gra­mie zwie­dza­nia:  gotyc­ka kate­dra Św. Wita, w któ­rej prze­cho­wy­wa­ne są rega­lia kró­lów cze­skich, sta­ry Pałac Kró­lew­ski i Sala Wła­dy­sła­wow­ska, romań­ska bazy­li­ka Św. Jerze­go. Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski. Przy­jazd na miej­sce pod­sta­wie­nia w godzi­nach wie­czor­nych.

CENA — 390,00 zł/os*  /dla grup min 43os/

CENA — 430,00 zł/os* /dla grup min 23os/

*cena doty­czy grup z Czę­sto­cho­wy i oko­lic

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/przewodnika, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja w. w pro­gra­mu, ubez­pie­cze­nie NNW+KL, ubez­pie­cze­nie …… rejs stat­kiem po Wełta­wie, wstęp do Skal­ne­go Mia­sta i rejs łódecz­ka­mi.

Cena nie zawie­ra:
Bile­tów wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów

Uwa­gi: 

  • Wyma­ga­ny aktu­al­ny dowód toż­sa­mo­ści.
  • Cena doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych 45 dzie­ci+ 3 oso­by opie­ki
  • Pro­gram moż­na dowol­nie zmo­dy­fi­ko­wać na życze­nie klien­ta – cena może ulec zmia­nie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *