Świętokrzyskie i Sandomierz

W pro­gra­mie:
Dzień 1: Zamek Kró­lew­ski Chę­ci­ny; Jaski­nia Raj; skan­sen Wsi Kie­lec­kiej (opcjo­nal­nie warsz­ta­ty tema­tycz­ne dla szkół).

Dzień 2: Zamek Krzyż­to­pór w Ujeź­dzie; spa­cer po San­do­mie­rzu (bra­ma Opa­tow­ska, pod­ziem­na tra­sa tury­stycz­na; Bazy­li­ka Kate­dral­na, kościół św. Jaku­ba, dzie­dzi­niec zam­ku kró­lew­skie­go; san­do­mier­skie wąwo­zy les­so­we, ucho igiel­ne, dom Dłu­go­sza, rynek z ratu­szem, Syna­go­ga).

Dzień 3: wjazd kolej­ką świę­to­krzy­ską na Łysą Górę — Świę­ty Krzyż; Klasz­tor na Świę­tym Krzy­żu; plat­for­ma wido­ko­wa Goło­bo­rza; Cen­trum Kul­tu­ral­no-arche­olo­gicz­ne w Nowej Słu­pi — sta­ro­żyt­na osa­da.

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“94”]

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat:

Treść wia­do­mo­ści

[recapt­cha]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *