Węgry “lajtowo”

Dzień 1
Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia w godzi­nach wcze­sno poran­nych. Przy­jazd do Agg­te­lek oko­ło godzi­ny 13:00. Tego dnia zwie­dzi­my jaski­nię Bara­dla ( czyn­na do 15:00) — naj­więk­sza jaski­nia na Węgrzech. Głów­ny kory­tarz roz­cią­ga się na dłu­go­ści 6,5 metra, dodat­ko­wym atu­tem tego miej­sca jest komo­ra kon­cer­to­wa, cechu­ją­ca się dosko­na­łą aku­sty­ką. Jaski­nia Bara­dla jest odpo­wied­nio przy­sto­so­wa­na dla tury­stów – zamon­to­wa­no tutaj mię­dzy inny­mi odpo­wied­nie, uła­twia­ją­ce zwie­dza­nie oświe­tle­nie. Tem­pe­ra­tu­ra w gro­cie wyno­si oko­ło 10 0C, więc war­to wziąć ze sobą cie­płe ubra­nie. WSTĘP W CENIE. Prze­jazd do hote­lu w Miskolc lub oko­li­cy na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 2
Po śnia­da­niu w hote­lu, prze­jazd do jaski­ni owych kąpie­lisk w Misz­kolc-Tapol­ca — to uzro­wi­sko­wa część Misz­kol­ca. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją licz­nie wystę­pu­ją­ce w regio­nie gro­ty, któ­rych jest ponad 300. Na tere­nie kąpie­li­ska znaj­du­je się jedy­ne w Euro­pie kąpie­li­sko ter­mal­ne w jaski­ni Bar­lang­fur­do. Jest ono wypeł­nio­ne cie­płą wodą, biją­cą w nie­któ­rych miej­scach bar­dzo sil­nie, two­rząc natu­ral­ne bicze wod­ne. Inną atrak­cją są natu­ral­ne prą­dy wod­ne oraz czy­ste, pozba­wio­ne bak­te­rii powie­trze. Cało­rocz­ne kąpie­li­sko
w gro­tach posia­da rów­nież kil­ka base­nów odkry­tych o temp. wody 28–35 0C; nato­miast w pobli­skim kom­plek­sie ter­mal­nym czyn­nym tyl­ko latem — znaj­du­je się 6 base­nów (m.in. rekre­acyj­ne, lecz­ni­cze, dzie­cię­ce) o temp. wody 28–30 0C. WSTĘP W CENIE

Oko­ło połu­dnia, (po poby­cie na kąpie­li­skach) prze­jazd do Eger –  spa­cer po baro­ko­wej sta­rów­ce: plac Istva­na Dobo, na któ­rym zoba­czy­my m.in. Kościół Mino­ry­tów, Ratusz miej­ski, Pomnik Dobo- Twier­dza eger­ska z zewnątrz ( opcjo­nal­nie wstęp kosz­tu­je oko­ło 2500 HUF ), Mina­ret eger­ski ( wstęp ok. 300 HUF ), Pałac Bisku­pi, Kate­dra eger­ska, Baro­ko­wy budy­nek Liceum.

Prze­jazd do Doli­ny Pięk­nej Pani - spa­cer, czas wol­ny na zaku­py wina i odwie­dze­nie jed­nej
z kil­ku­dzie­się­ciu piw­ni­czek ( moż­li­wa degu­sta­cja w cenie 5€ / os – 5 win + prze­ką­ski ). Na koniec dnia spo­tka­nie na kola­cji połą­czo­nej z degu­sta­cją 5 win eger­skich przy cygań­skiej muzy­ce – WSTĘP W CENIE. Powrót do hote­lu na  noc­leg.

 Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do miej­sco­wo­ści Tokaj. Spa­cer po mia­stecz­ku, pomnik Bchu­sa, dalej Piw­ni­ca Rako­cze­go — świą­ty­nia tokaj­skich win,  wstęp połą­czo­ny z degu­sta­cją 6 gatun­ków  Toka­ja – WSTĘP W CENIE. Punkt wido­ko­wy na Bodrog i Cisę – rzek, nad któ­ry­mi poło­żo­na jest ta uro­cza miej­sco­wość. Czas wol­ny na zaku­py u miej­sco­wych winia­rzy. Wyjazd w kie­run­ku Pol­ski, powrót w póź­nych godzi­nach wie­czor­nych.

CENA ZAWIERA:

  • Prze­jazd  auto­ka­rem,
  • 2 noc­le­gi w hote­lu **/***, poko­je 2-os typu stan­dard z peł­nym węzłem sani­tar­nym,
  • 2 śnia­da­nia,
  • 1 obia­do­ko­la­cja w hote­lu,
  • 1 obia­do­ko­la­cja regio­nal­na , połą­czo­na z impre­zą inte­gra­cyj­ną z cygań­ską muzy­ką na żywo i degu­sta­cją win,
  • bile­ty wstę­pu do obiek­tów: jaski­nia, base­ny ter­mal­ne, degu­sta­cja win w Toka­ju,
  • opie­kę pilota/przewodnika, oraz lokal­ne­go prze­wod­ni­ka w wyma­ga­nych miej­scach,
  • opła­ty dro­go­we, par­kin­go­we, kli­ma­tycz­ne,
  • ubez­pie­cze­nie KLNNW.

CENA NIE ZAWIERA:

Dodat­ko­we opcje
— Dopła­ta do poko­ju 1-oso­bo­we­go
— Dopła­ty do wyjaz­dów ante­no­wych z innych miej­sco­wo­ści niż wymie­nio­ne
— Ubez­pie­cze­nie od cho­rób prze­wle­kłych

WYMAGANY WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI ORAZ KARTA NFZ EKUZ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *