Włochy a’la Toskania — 5 dniowa

Dzień 1
Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych ( dokład­na godzi­na poda­na uzgod­nie­niu z biu­rem ).

Dzień 2
Przy­jazd do Padwy w godzi­nach poran­nych. Zwie­dza­nie zacznie­my od pla­cu Pra­to del­la Val­le, któ­ry ma kształt elip­sy.  Znaj­du­ją się tutaj mię­dzy inny­mi posą­gi Ste­fa­na Bato­re­go i Jana III Sobie­skie­go. Następ­nie uda­my się do bazy­li­ki Św. Anto­nie­go, gdzie będzie moż­na zoba­czyć  jego reli­kwie a tak­że grób  z magicz­ną mocą. Uni­wer­sy­tet — Dan­te, Petrar­ka, Kocha­now­ski, Miko­łaj Koper­nik czy Jan Zamoy­ski — to nazwi­ska stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu, któ­ry do dzi­siaj funk­cjo­nu­je w sys­te­mie boloń­skim i cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią. Piaz­za del­le Erbe, na tym słyn­nym pla­cu z zewnątrz zoba­czy­my Pałac Spra­wie­dli­wo­ści (Palaz­zo del­la Regio­ne). Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, kola­cja i noc­leg.

Dzień 3
Po śnia­da­niu  w hote­lu prze­jazd w kie­run­ku Vero­ny, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi miej­sco­wy odpo­wied­nik Kolo­seum —  Are­na di Vero­na. Następ­nie uda­my się pod Dom Julii dom kochan­ki szek­spi­row­skie­go Romea. Plac del­le Erbe, nad pla­cem góru­je wie­ża tor­re dei Lam­ber­ti, przed pięk­nym baro­ko­wym pała­cem Maf­fei stoi kolum­na  z uskrzy­dlo­nym lwem. W poło­wie pla­cu znaj­du­je się przej­ście pod Arca del­la Costa na Piaz­za dei Signo­ri. Wokół pała­ce władz miej­skich i Sca­li­ge­rich, na środ­ku pomnik Dan­te­go. Idąc dalej mija­my kościół San­ta Maria Anti­ca z pomnikami/grobowcami daw­nych lokal­nych wład­ców. Czas wol­ny na mie­ście.  Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Sir­mio­ne. To nie­wiel­kie, kil­ku­ty­sięcz­ne mia­stecz­ko leżą­ce na cyplu wci­na­ją­cym się głę­bo­ko w połu­dnio­wą część Jezio­ra Gar­da, naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym punk­tem jest XIII wiecz­ny zamek. Sca­li­ger Castle jest udo­stęp­nio­ny dla tury­stów, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz, znaj­du­je się tam rów­nież bazar, gdzie będzie moż­na zaku­pić pamiąt­ki – czas wol­ny. Krót­ki rejs stat­kiem / bilet ok.10,00 €/ po jezio­rze. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4
Śnia­da­nie w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd w kie­run­ku kra­ju,
w dro­dze zwie­dzi­my Sal­zburg. Sta­re Mia­sto sku­pio­ne cia­sno mię­dzy zie­lo­ny­mi wzgó­rza­mi jest gęsto zabu­do­wa­ne zabyt­ka­mi z róż­nych epok. Spa­ce­ru­jąc po śre­dnio­wiecz­nych ulicz­kach mija­my daw­ną rezy­den­cję ksią­żąt arcy­bi­sku­pów, wie­żę kuran­to­wą, wcze­sno­ba­ro­ko­wą kate­drę, kościół fran­cisz­kań­ski, pomnik Mozar­ta, pięk­ny wodo­pój dla koni, daw­ne staj­nie dwor­skie miesz­czą­ce dziś sce­ny festi­wa­lo­we. Prze­jazd w kie­run­ku Pol­ski

Dzień 5
Przy­jazd na miej­sce pod­sta­wie­nia w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

Cena zawie­ra:
Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/przewodnika,  2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, wjaz­dy do miast, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we i reali­za­cja w. w pro­gra­mu, ubez­pie­cze­nie NNW+KL, ubez­pie­cze­nie……

Cena nie zawie­ra:
Bile­tów wstę­pów zazna­czo­nych na czer­wo­no ( ceny mogą ulec zmia­nie z przy­czyn nie­za­leż­nych od orga­ni­za­to­ra  — potwier­dzo­ne dopie­ro w momen­cie rezer­wa­cji bile­tów )

Uwa­gi:

  • Wyma­ga­ny aktu­al­ny dowód toż­sa­mo­ści
  • Cena doty­czy grup zor­ga­ni­zo­wa­nych 45 dzie­ci+ 3 oso­by opie­ki

Pro­gram moż­na zmo­dy­fi­ko­wać o np. Disney­land – na życze­nie klien­ta – cena ule­gnie zmia­nie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *