Zielona szkoła — Włochy

CZAR MAGII ITALII przy­cią­ga co roku tysią­ce tury­stów. Spra­wia­ją to słoń­ce, cie­płe morze, wspa­nia­ły kli­mat, spon­ta­nicz­ni miesz­kań­cy, a tak­że nie­po­wta­rzal­ne dzie­ła sztu­ki i archi­tek­tu­ry, pięk­ne kra­jo­bra­zy, tęt­nią­ce życiem uli­ce i wło­ska kuch­nia.

RIMINI — sto­li­ca Riwie­ry Adria­tyc­kiej, sto­li­ca pla­ży Euro­py! Wyjąt­ko­we połą­cze­nie archi­tek­tu­ry sta­rych domów , kli­ma­tycz­nych skle­pów z pamiąt­ka­mi i sta­ro­żyt­nych ruin z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą hote­li i dużych cen­trów han­dlo­wych.

*** HOTEL VILLA CELESTE ***

via MORIGI, 8 — 47030 SAN MAURO MARE (FC)
tel./fax. 0039/ 0541 340901
www.hotelvillaceleste.com

San Mau­ro Mare poło­żo­ne jest na wschod­nim wybrze­żu Ital­li ‚na Rivie­rze Adria­tyc­kiej odda­lo­na 7 km od Cese­na­ti­co i 15 km od popu­lar­ne­go Rimi­ni.
To bar­dzo spo­koj­na i bez­piecz­na miej­sco­wość znaj­du­ją­ca się pomię­dzy Gat­teo Mare i kil­ka kro­ków od ści­słe­go cen­trum Bel­la­rii tęt­nią­ce­go życiem i ofe­ru­ją­ce­go swo­im gościom sze­ro­ki wybór roz­ry­wek.

Hotel Vil­la Cele­ste poło­żo­ny jest 350 m od morza , 300 m od głów­ne­go dep­ta­ku i 5 min spa­ce­rem od ogrom­ne­go cen­trum han­dlo­we­go IPER- RMAGA CENTER.
Do dys­po­zy­cji klien­tów prze­szklo­na restau­ra­cja , bar , holl, sala komin­ko­wa, weran­da, win­da, ogrom­ny rekre­acyj­ny ogród z leż­ka­mi i sto­li­ka­mi do gier , hamak , huś­taw­ka, plac zabaw dla dzie­ci, zacie­nio­ny par­king.

Wszyst­kie poko­je z łazien­ka­mi, TV, kli­ma­ty­za­cją, sej­fem, tele­fo­nem, suszar­ka, bal­ko­nem.
Dosko­na­łe poło­że­nie zapew­nia tury­stom moż­li­wość korzy­sta­nia z regu­lar­nych środ­ków trans­por­tu
do cen­trum Rimi­ni przez cały dzień i noc.

MirabilandiaMirabilandia

CENA: 1.350,00 zł/os

Cena obo­wią­zu­je przy min. 40 oso­bach

ZAPEWNIAMY:
− prze­jazd auto­ka­rem kla­sy LUX
− 7 noc­le­gów w hote­lu ***, poko­je 3–5 oso­bo­we w Rimi­ni /Hotel Vil­la Cele­ste /
— wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę peda­go­gicz­ną, opie­kę dusz­pa­ster­ską na życze­nie gru­py
— opie­kę miej­sco­we­go ratow­ni­ka na pla­ży
− wyży­wie­nie 3 razy dzien­nie
− poli­sę KL
− w cenie: Mira­bi­lan­dia 2 dni /park rozrywki/,
− opła­tę kli­ma­tycz­ną

Na życze­nie gru­py ist­nie­je moż­li­wość zor­ga­ni­zo­wa­nia wyjaz­dów fakul­ta­tyw­nych:

[CP_CALCULATED_FIELDS id=“122”]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *