Chorwacja — Zielona szkoła 10 dni

*** HOTEL KASTEL***
http://www.hotel-kastel.hr/

Nowo­cze­śnie wypo­sa­żo­ny hotel Kastel  mie­ści się w samym cen­trum Kašte­li, w spo­koj­nym miej­scu, mię­dzy duży­mi ośrod­ka­mi miej­ski­mi i tury­stycz­ny­mi: Spli­tem i Tro­gi­rem. Odda­lo­ny o ok. 70 m od dep­ta­ka, któ­ry pro­wa­dzi przez malow­ni­cze rynecz­ki i ulicz­ki do pozo­sta­ło­ści śre­dnio­wiecz­nych zam­ków Kaste­lań­skich. Z pokoi roz­ta­cza się pięk­ny widok na morze, pano­ra­mę Spli­tu i pobli­skie wyspy lub na góry Kozjak..

CENA  1 350,00 zł. / osoba*

Ter­min wyjaz­du:
01.04 — 16.05.2017. Pro­po­zy­cja wyklu­cza ter­min majo­wy (Majów­ka) , w celu usta­le­nia dokład­ne­go ter­mi­nu, pro­si­my o kon­takt z biu­rem.

Pla­ża

Obiekt odda­lo­ny ok. 70 m od pla­ży. Leża­ki na pla­ży – płat­ne, ale moż­na zabrać ze sobą koc i odpo­czy­wać bez­płat­nie.

Do dys­po­zy­cji

Recep­cja 24 — godz., kli­ma­ty­zo­wa­na restau­ra­cja z dużym tara­sem wśród zie­le­ni. W pobli­żu hote­lu wie­le tras spa­ce­ro­wych i rowe­ro­wych.

Poko­je

Hotel posia­da 29 kom­for­to­wo i nowo­cze­śnie urzą­dzo­nych pokoi 2-oso­bo­wych z łazien­ka­mi. Dla 3 osób moż­li­we zakwa­te­ro­wa­nie w poko­ju z 2 sypial­nia­mi i łazien­ką. Wszyst­kie poko­je posia­da­ją : TV-sat, kli­ma­ty­za­cję (cen­tral­nie ste­ro­wa­ną, bez­płat­ną), oraz Inter­net w cenie.

Wyży­wie­nie

3 posił­ki dzien­nie: śnia­da­nie, obiad ( do obia­du poda­wa­na jest woda) i kola­cja ( do kola­cji poda­wa­na jest her­ba­ta)

Fakul­tet
Wyciecz­ka do Tro­gi­ru  mia­sto, któ­re jest pod ochro­ną UNESCO zwie­dzi­my z lokal­nym prze­wod­ni­kiem. Zoba­czy­my m.in. Kate­drę św. Waw­rzyń­ca, ratusz miej­ski, zoba­czy­my pała­ce Cipi­lo, oraz  wyj­dzie­my do por­tu miej­skie­go  i zoba­czy­my twier­dzę Kamer­len­go.

Cena pod­sta­wo­wa obej­mu­je: Prze­jazd auto­ka­rem, 8 noc­le­gów z wyży­wie­niem wg opi­su, opie­kę rezy­den­ta, ubez­pie­cze­nie NNW+KL, wyciecz­kę fakul­ta­tyw­ną do Tro­gi­ru, kli­ma­ty­za­cję w  poko­jach, opła­tę kli­ma­tycz­ną, opła­tę na Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny.

Cena pod­sta­wo­wa nie obej­mu­je: innych wycie­czek fakul­ta­tyw­nych nie wymie­nio­nych w pro­gra­mie, posił­ków innych niż wymie­nio­ne w opi­sie wyży­wie­nia, napo­jów do posił­ków innych niż poda­no w opi­sie, ubez­pie­cze­nia od cho­rób prze­wle­kłych oraz innych wydat­ków oso­bi­stych.

*Cena dla gru­py 45 dzie­ci + 3 opie­ku­nów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *