Chorwacja — Zielona szkoła /Slatine — 10 dni

*** Vil­la Mar­co Polo***
Vil­la Mar­co Polo

Zapra­sza­my na zie­lo­ną szko­łę do Chor­wa­cji — do malow­ni­czej Vil­li Mar­co Polo z pięk­nym ogro­dem i bez­po­śred­nim dostę­pem do pla­ży.

Sla­ti­ne to tury­stycz­na osa­da poło­żo­na zale­d­wie kil­ka kilo­me­trów od jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych miast Dal­ma­cji — Tro­gi­ru, na uro­kli­wej, bar­dzo zie­lo­nej wyspie Ćio­vo. Ćio­vo posia­da most łączą­cy wyspę z Tro­gi­rem, do któ­re­go moż­na doje­chać np. auto­bu­sem . Wyspa zna­na jest z boga­tej roślin­no­ści, lasów pinio­wych, malow­ni­czych zato­czek oraz żwi­ro­wych, kame­ral­nych plaż. Vil­la Mar­co Polo poło­żo­na jest bez­po­śred­nio przy pla­ży z łagod­nym zej­ściem morza. Malow­ni­cza pla­ża z drob­nym, jasnym żwir­kiem, znaj­du­je się bez­po­śred­nio przy obiek­cie. Leża­ki i para­so­le na pla­ży dodat­ko­wo płat­ne, ale moż­na zabrać swój koc i na nim odpo­czy­wać bez­płat­nie.

CENA 1 350,00 zł. / osoba*

Ter­min wyjaz­du:
01.04 — 16.05.2017. Pro­po­zy­cja wyklu­cza ter­min majo­wy (Majów­ka), w celu usta­le­nia dokład­ne­go ter­mi­nu, pro­si­my o kon­takt z biu­rem.

Pla­ża

Obiekt odda­lo­ny ok. 70 m od pla­ży. Leża­ki na pla­ży – płat­ne, ale moż­na zabrać ze sobą koc i odpo­czy­wać bez­płat­nie.

Do dys­po­zy­cji
Recep­cja, restau­ra­cja, pięk­nie utrzy­ma­ny ogród z miej­sca­mi do odpo­czyn­ku, sala tele­wi­zyj­na i klu­bo­wa.

Poko­je
Wygod­ne i funk­cjo­nal­ne poko­je 2, 3 ‚4-oso­bo­we z łazien­ką. Więk­szość z bal­ko­na­mi. Ponad­to TV-SAT,  kli­ma­ty­za­cja i Inter­net w cenie.

Wyży­wie­nie

3 posił­ki dzien­nie: śnia­da­nie, obiad ( do obia­du poda­wa­na jest woda) i kola­cja ( do kola­cji poda­wa­na jest her­ba­ta)

Fakul­tet
Wyciecz­ka do Tro­gi­ru  mia­sto, któ­re jest pod ochro­ną UNESCO zwie­dzi­my z lokal­nym prze­wod­ni­kiem. Zoba­czy­my m.in. Kate­drę św. Waw­rzyń­ca, ratusz miej­ski, zoba­czy­my pała­ce Cipi­lo, oraz  wyj­dzie­my do por­tu miej­skie­go  i zoba­czy­my twier­dzę Kamer­len­go.

Cena pod­sta­wo­wa obej­mu­je: Prze­jazd auto­ka­rem, 8 noc­le­gów z wyży­wie­niem wg opi­su, opie­kę rezy­den­ta, ubez­pie­cze­nie NNW+KL, wyciecz­kę fakul­ta­tyw­ną do Tro­gi­ru, kli­ma­ty­za­cję w  poko­jach, opła­tę kli­ma­tycz­ną, opła­tę na Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny.

Cena pod­sta­wo­wa nie obej­mu­je: innych wycie­czek fakul­ta­tyw­nych nie wymie­nio­nych w pro­gra­mie, posił­ków innych niż wymie­nio­ne w opi­sie wyży­wie­nia, napo­jów do posił­ków innych niż poda­no w opi­sie, ubez­pie­cze­nia od cho­rób prze­wle­kłych oraz innych wydat­ków oso­bi­stych.

*Cena dla gru­py 45 dzie­ci + 3 opie­ku­nów

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *