Ferie w Dolomitach, we Włoszech — 13.01 — 22.01.2017

TERMIN WYJAZDU:   — 13–22.01.2017r – OSTATNIE 20 MIEJSC 

HOTEL  La Baita ***  
www.hotelbaita.it

Hotel w sty­lu alpej­skim z base­nem, sau­ną, siłow­nią  poło­żo­ny w Anda­lo przy samym sto­ku i 400 m od począt­ko­wej sta­cji nar­ciar­skiej Paga­nel­la (2125 m), obiekt usy­tu­owa­ny jest w samym cen­trum Dolo­mi­tów Bren­ta z pano­ra­micz­nym wido­kiem na bajecz­nie oświe­tlo­ne Anda­lo, w odle­gło­ści 20 km od auto­stra­dy, 70 km od Madon­ny di Cam­pi­glio, 50 km od Fol­ga­ri­da – Maril­le­va i 90 km od Tona­le.

Ser­wis hote­lo­wy

Recep­cja, restau­ra­cja, bar, win­da,  prze­stron­ne lob­by hote­lo­we z TV.
Do dys­po­zy­cji gości hote­lo­wych basen, siłow­nia, sau­na fiń­ska +  jacuz­zi (wej­ście 2,00 €), baby club, amfi­te­atr z ani­ma­cją.
Do dys­po­zy­cji klien­tów depo­zyt sprzę­tu spor­to­we­go, par­king, Wi-Fi  w holu i barze bez­płat­ne.

Poko­je
48 pokoi  2 ‚3, 4 oso­bo­wych urzą­dzo­nych w sty­lu alpej­skim z łazien­ką  (prysz­nic, suszar­ka),  TV , tele­fo­nem, sej­fem,  nie­któ­re
z bal­ko­nem

Wyży­wie­nie

 • śnia­da­nie w for­mie bufe­tu (wędli­na, jaj­ka, jogurt, ser, masło, dżem, miód, nutel­la, płat­ki śnia­da­nio­we, cia­sta, droż­dżów­ki, pie­czy­wo, masło, mle­ko, kawa lub her­ba­ta).
 • Kola­cje :
  — pierw­sze danie – maka­ron z sosem, lasa­gna lub zupa ( 2 menu do wybo­ru )
  — dru­gie danie – mię­so lub ryba lub piz­za , ziem­nia­ki lub/i jarzy­ny (2 menu do wybo­ru)
  — boga­ty  bufet sałat­ko­wy
  — woda w karaf­ce
  — owo­ce lub deser .
 • Raz w tygo­dniu kola­cja regio­nal­na : menu TRENTINO.
 • Cena nie zawie­ra innych napo­jów do kola­cji i innych nie wspo­mnia­nych rze­czy.
 • Przy gru­pach zakła­do­wych moż­li­wość doli­cze­nia wody i 1/4l wina do ceny poby­tu + € 3,00/ dzień / PAX

 Rekre­acja
Basen hote­lo­wy czyn­ny w godz. 8–19, siłow­nia w godzin. 8–22.; Sau­na + jacuz­zi czyn­ne w godz. 14–19.
Boga­ta ani­ma­cja dla star­szym i naj­młod­szych codzien­nie (w języ­ku wło­skim i angiel­skim).

 • We wtor­ki i piąt­ki – jaz­da noc­na na sto­ku w godz. 19.30- 22.30.
 • Codzien­ne ani­ma­cje: wie­czo­rek tanecz­ny, Tom­bo­la, lote­rie, spa­ce­ry po oko­li­cy, kaba­ret.

W miej­sco­wo­ści  900 m od hote­lu nowo­cze­sne Cen­trum Spor­to­we z base­nem olim­pij­skim i par­kiem wod­nym,  SUPER luk­su­so­we SPA  www.acquain.it , lodo­wi­sko. Duże zniż­ki z WINTERCARD. www.andalovacanze.com Moż­li­wość korzy­sta­nia ze Ski-busa gra­tis,  10% zniż­ki na SPA-i Acqu­aIn, wej­ście na basen za oko­ło € 4,00 ; zniż­ka na lodo­wi­sko 10%.

Kom­pleks nar­ciar­ski Paga­nel­la 50km tras, cały odno­wio­ny w ostat­nich 5 latach, cały dośnie­ża­ny. www.paganella.net/sito/skimap.php.

SKI PAS – 6 dni PAGANELLA = 4 dni Paga­nel­la +1dzień FOLGARIA +1 dzień MONTE BONDONE

 Cena ski­pas­su

 • Doro­śli —  € 167,00
 • Dzie­ci i mło­dzież uro­dzo­ne po 11.2000  —  € 117,00
 • Senior – ur. przed 30.11.1951 — € 150,00
 • Gra­tis – dzie­ci ur. po 30.11.2008 ( z 1 rodzi­cem pła­cą­cym) - obli­ga­to­ryj­nie wyma­ga­ny doku­ment dziec­ka.

UWAGA !!

 • Obo­wiąz­ko­wa kau­cja zwrot­na za ski­pass + 5,00 € ;  zdję­cie nie­wy­ma­ga­ne !
 • W razie kon­tu­zji raz wyku­pio­ny ski­pass nie pod­le­ga zwro­to­wi !!! — nale­ża­ło­by  wyku­pić wcze­śniej w kasie ubez­pie­cze­nie ski­pas­su 15,00€ — 6 dni
 • Dupli­kat zgu­bio­ne­go ski­pas­su — 30,00€ ze zro­bio­nym wcze­śniej

CENA dla GRUPY* DOROŚLI  z HB  500,00 zł./ os. + 270,00 €
– poko­je 2–3 os.

 • Dzie­ci 0–2 lat —  500,00zł/os + 50,00€ — bez dodat­ko­we­go łóż­ka i wyży­wie­nia
 • Dzie­ci 2–6 lat – 500,00zł/os + 200,00 € w poko­ju 3–4 os. z dwo­ma oso­ba­mi peł­no płat­ny­mi
 • Dzie­ci 6–16 lat — 500,00zł/os + 245,00€  w poko­ju z 2 os doro­sły­mi lub z rówie­śni­ka­mi w poko­ju 3 — 4 os

Dopła­ta do pok. 1 os – 12,00 €/doba

Tak­sa kli­ma­tycz­na obo­wiąz­ko­wa ok. 1,50 -2,00 € / dzień za każ­da os. powy­żej 14 lat  — nie jest zawar­ta w cenie

CENA OBEJMUJE : trans­port auto­ka­rem, 7 noc­le­gów z HB w hote­lu ***, ubez­pie­cze­nie, reali­za­cję pro­gra­mu ramo­we­go zawar­te­go w ofer­cie

 CENA NIE OBEJMUJE : innych napo­jów do obia­do­ko­la­cji; tak­sy kli­ma­tycz­nej; ski-pasu

Masyw gór­ski: Paga­nel­la (2.125 m)

Ośro­dek nar­ciar­ski: PAGANELLA50 km róż­no­rod­nych i wspa­nia­le przy­go­to­wa­nych tras, nowo­cze­sne wycią­gi. Dwie sta­cje począt­ko­we (2 kolej­ki gór­skie Paga­nel­la 2001 i Val­le Bian­ca) w cen­trum mia­stecz­ka. Wycią­gi docho­dzą do wyso­ko­ści 2200 m n.p.m.18 wycią­gów prze­wo­zi 2600 nar­cia­rzy w cią­gu godzi­ny. Karu­ze­la nar­ciar­ska „Paga­nel­la” wcho­dzi w skład Ski­pas­su Super­ski­ra­ma. 50 km bar­dzo dobrych i róż­no­rod­nych tras wśród szczy­tów Dolo­mi­tów Bren­ta zado­wo­li każ­de­go nar­cia­rza. Karu­ze­la nar­ciar­ska Paga­nel­la jest jed­ną z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych w rejo­nie Val di Sole. Nowo­cze­sne kabi­ny, krze­sła, brak orczy­ków, dłu­gie, atrak­cyj­ne, naśnie­ża­ne tra­sy, w tym 7 km tra­sa do Fai Paga­nel­la, tra­sy dla począt­ku­ją­cych i dzie­ci, dobrze zaopa­trzo­ne schro­ni­ska… to ide­al­ne miej­sce na nar­ty. Tra­sy nar­ciar­skie czyn­ne są od grud­nia do począt­ku kwiet­nia.

Snow Park w przy tra­sie i schro­ni­sku Dosson;
Win­ter­park Anda­lo — park roz­ryw­ki na śnie­gu z bob­sle­ja­mi, bież­nią, pon­to­no­wą zjeż­dżal­nią oraz wio­ska dzie­cię­ca;
Paga­nel­la Fun Park — ory­gi­nal­ny zimo­wy park umi­li pierw­sze kro­ki na nar­tach oraz zjaz­dy. Wypo­sa­żo­ny w rucho­my chod­nik, rury, pon­to­ny, bob­sle­je oraz barek;
Night Ski - oświe­tlo­ny stok wie­czo­rem ( dwa razy w tygo­dniu), tra­sa ze schro­ni­ska Dosson (sta­cja pośred­nia) do dol­nej sta­cji w cen­trum Anda­lo;
Tydzień Kar­na­wa­ło­wy — maska­ra­da dla dzie­ci, sztucz­ne ognie, pokaz wło­skich instruk­to­rów, poże­gna­nie kar­na­wa­łu.

Na Paga­nel­li obo­wią­zu­je ski­pass lokal­ny, ale nowo­ścią jest SKI-SAFARI Paga­nel­la 4+1 Folgaria+1 Mon­te Mon­do­ne w tej samej cenie lub za dodat­ko­wa opła­ta ski­pass COMBI  lub Super­ski­ra­ma.

 Ośro­dek nar­ciar­ski Paga­nel­la nale­ży do gru­py ski­pas­sów “Ski­ra­ma Dolo­mi­ti”.

Miej­sco­wość: Anda­lo (1.040 m)

Anda­lo — miej­sco­wość pod wycią­ga­mi na Paga­nel­lę, to uro­cze mia­stecz­ko z wie­lo­ma skle­pa­mi, bara­mi, restau­ra­cja­mi, base­nem o wymia­rach olim­pij­skich i base­ni­kiem dla dzie­ci, zjeż­dżal­nią i bicza­mi wod­ny­mi, lodo­wi­skiem i dobrą bazą tury­stycz­ną. Miej­sco­wość ide­al­na dla rodzin z dzieć­mi. Dwa wycią­gi począt­ko­we znaj­du­ją się w cen­trum mia­stecz­ka. Bar­dzo dobra infra­struk­tu­ra, wszę­dzie cho­dzi się pie­szo.

Ośro­dek Spor­to­wy posia­da nowo­cze­sny basen o wymia­rach 25 m, base­nik dla dzie­ci, super zjeż­dżal­nię i bicze wod­ne. Lodo­wi­sko jest czyn­ne do póź­nych godzin. Rezy­den­cje i Hote­le są odda­lo­ne od wycią­gu mak­sy­mal­nie do 500 m. Moż­na nie ruszać samo­cho­du przez cały pobyt w tym sym­pa­tycz­nym kuror­cie. Wie­le imprez i wyda­rzeń kul­tu­ral­nych zapew­nia dosko­na­łą zaba­wę dla dzie­ci i dla doro­słych.

Cen­trum Wel­lenss Acqua Inn w ser­cu Naro­do­we­go Par­ku Ada­mel­lo Bren­ta w Anda­lo, ofe­ru­je wie­le moż­li­wo­ści czyn­ne­go wypo­czyn­ku:

 • nowo­cze­sny basen o wymia­rach 25 m z 8 tora­mi, base­nik dla dzie­ci, zjeż­dżal­nia typu Acqu­apark
 • lodo­wi­sko (60m x 28 m),
 • siłow­nia, boisko do siat­ków­ki i koszy­ków­ki,
 • nowo­cze­sne sau­ny i łaż­nie, whir­po­ol, zabie­gi kosme­tycz­ne.

W cza­sie sezo­nu nar­ciar­skie­go w Anda­lo moż­na upra­wiać wie­le dzie­dzin spor­tów zimo­wych (carving, tele­mark, nar­ciar­stwo bie­go­we, nar­ciar­stwo alpej­skie i snow­bo­ard). Bar­dzo mod­ne są spa­ce­ry gór­skie na rakie­tach.

W Anda­lo są tra­sy bie­go­we: sztucz­nie oświe­tlo­ne do godz. 21.00 o dłu­go­ści 3 km wokół jezio­ra i tra­sy o dłu­go­ści 5 km w lesie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *