Kraje skandynawskie

Dzień 1

Wyjazd z miej­sca pod­sta­wie­nia oko­ło godzi­ny 7:00, prze­jazd do Ros­tock, zaokrę­to­wa­nie na prom do Trel­le­borg.

Dzień 2

Prze­jazd przez tery­to­rium Szwe­cji, nad pierw­szym fior­dem w oko­li­cach Svi­ne­sund. Przy­jazd do Oslo, zwie­dza­nie sto­li­cy Nor­we­gii: głów­na uli­ca mia­sta Karl Johans Gate, pomnik Chri­stia­na IV, gmach par­la­men­tu Stor­ting, Pałac Kró­lew­ski Slot­tet. Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do Ber­gen. Po dro­dze prze­jazd przez malow­ni­czą miej­sco­wość Gol, pła­sko­wyż Har­dan­ger. Postój  przy naj­wyż­szym  wodo­spa­dzie  w Nor­we­gii – Vorings­foss.   Prze­jazd z Fosl­li kanio­nem Mobo­dal. Przy­jazd do Ber­gen w godzi­nach wie­czor­nych. Obia­do­ko­la­cja na mie­ście lub w hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie i noc­leg.

Dzień  4 

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd na zwie­dza­nie Ber­gen, „Bra­ma Fior­dów” port, targ ryb­ny, for­te­ca Ber­gen­hus, nad­brze­że Bryg­gen. Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 5

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie. Rejs po fior­dzie Geiran­ger, po dro­dze wspa­nia­ły widok na wodo­spad „Sie­dem Sióstr”, Prze­jazd w kie­run­ku Dombas m.in. Zło­tą Dro­gą (Dra­bi­na Trol­li i Dro­ga Orłów). Prze­jazd do hote­lu, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 6

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, prze­jazd do Lil­le­ham­mer — zwie­dza­nie kom­plek­su olim­pij­skie­go. Przy­jazd do Oslo, gdzie zoba­czy­my min. Park Gusta­wa Vige­lan­da. Prze­jazd do hote­lu zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 7

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, prze­jazd do Szwe­cji do Hel­sing­bor­ga, prze­pły­nię­cie do Hel­sin­gor, pano­ra­ma mia­sta z zam­ku Ham­le­ta. Prze­jazd do Kopen­ha­gi, zwie­dza­nie sto­li­cy Danii: Pomnik Małej Syren­ki, bul­war Nyhavn, pałac Chri­stian­borg, pałac kró­lew­ski Ama­lien­borg, spa­cer po Stro­get. Obiad na mie­ście. Prze­jazd do Trel­le­borg, zaokrę­to­wa­nie na prom.

Dzień 8

Po śnia­da­niu na pro­mie, wyokrę­to­wa­nie w Ros­to­cku. Prze­jazd na miej­sce pod­sta­wie­nia w godzi­nach wie­czor­nych.

W celu usta­le­nia ceny pro­si­my o kon­takt z biu­rem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *