Magiczna Toskania — perła Italii

Toska­nia nale­ży do naj­pięk­niej­szych miejsc na świe­cie. Win­ni­ce, oka­za­łe rezy­den­cje z osza­ła­mia­ją­cy­mi wido­ka­mi, gaje oliw­ne i rzę­dy cypry­sów wzdłuż dróg pro­wa­dzą­cych na łagod­ne wzgó­rza. Na szczy­tach tych wznie­sień sto­ją malow­ni­cze kamien­ne mia­sta ze strze­li­sty­mi wie­ża­mi i wyso­ki­mi mura­mi obron­ny­mi. Pięk­no i spo­kój, któ­re biją z tutej­sze­go kra­jo­bra­zu sta­no­wią od wie­ków inspi­ra­cję dla  pisa­rzy, mala­rzy, foto­gra­fów czy reży­se­rów fil­mo­wych. Więk­szość scen do słyn­nej sagi „Zmierzch” krę­co­no wła­śnie w malow­ni­czej Toska­nii w oko­li­cach  Mon­te­pul­cia­no i Vol­ter­ry.

Dzień 1

Wyjazd z kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych.

Dzień 2  
Przy­jazd do Wene­cji, prze­pły­nię­cie bar­ką / łodzia­mi /  na Plac Św. Mar­ka, któ­ry Napo­le­on nazwał naj­pięk­niej­szym salo­nem Euro­py, wej­ście do Bazy­li­ki Św. Mar­ka, zwie­dza­nie z zewnątrz pała­cu Dożów, Mostu Wes­tchnień. Przej­ście wąski­mi ulicz­ka­mi do mostu Rial­to. Czas wol­ny. Prze­jazd na obia­do­ko­la­cję i noc­leg do hote­lu w oko­li­cach Wene­cji.

Dzień 3
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu, prze­jazd  do Luk­ki — zwie­dza­nie histo­rycz­ne­go cen­trum,  kate­dra San Mar­ti­no, Plac Napo­le­ona, śre­dnio­wiecz­ny kościół San Miche­le il Foro — romań­ska kate­dra z reli­kwia­mi patron­ki mia­sta. Przy­jazd do Pizy — zwie­dza­nie pla­cu Cudów ze słyn­ną Krzy­wą Wie­żą/ odchy­le­nie od pio­nu 4,46 m /, wej­ście do kate­dry San­ta Maria Assu­na­ta i bap­ty­ste­rium. Czas wol­ny. Prze­jazd do hote­lu w Mon­te­ca­ti­ni Ter­me  na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4
Po śnia­da­niu w hote­lu, prze­jazd do San Gimi­gna­no – dosko­na­le zacho­wa­ne­go śre­dnio­wiecz­ne­go  mia­stecz­ka, nad któ­rym góru­je  15 kamien­nych wież, któ­re były sym­bo­lem zamoż­no­ści rodów, im wyż­sza tym bar­dziej zamoż­ny ród. Zwie­dzi­my słyn­ną Kole­gia­tę San­ta Maria Assu­na­ta z cen­ny­mi fre­ska­mi / wstęp ok. 3,5 € /, daw­ny ratusz Palaz­zo del Papo­lo / wstęp ok. 5,00 € /.  Następ­nie prze­je­dzie­my do Mon­te­pul­cia­no. Mówi się, że to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla sma­ko­szy wina. Stąd pocho­dzi jed­no z naj­lep­szych: Vino Nobi­le di Mon­te­pul­cia­no — któ­re­go recep­tu­ra się­ga śre­dnio­wie­cza. Wąskie ulicz­ki zachę­ca­ją do spa­ce­ru a zabyt­ki Palaz­zo Bucel­li czy Pal­laz­zo Comu­na­le zachwy­ca­ją wspa­nia­łą archi­tek­tu­rą. Prze­jazd do jed­nej z oko­licz­nych win­nic na degu­sta­cję win. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w Mon­te­ca­ti­ni Ter­me.

Dzień 5
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu,  prze­jazd  do Sie­ny, gdzie zacho­wa­ła się do dziś antycz­na struk­tu­ra mia­sta, a zabyt­ko­we cen­trum wid­nie­je na liście UNESCO. Naj­słyn­niej­sze atrak­cje, któ­re zoba­czy­my  to kate­dra z XII w  p.w. Kata­rzy­ny Sie­neń­skiej  / wstęp ok. 4,00 € / oraz rynek głów­ny Piaz­za del Cam­po, na któ­rym odby­wa­ją się słyn­ne wyści­gi kon­ne się­ga­ją­ce tra­dy­cją śre­dnio­wie­cza.  Prze­jazd do Vol­ter­ry — mia­stecz­ko ma etru­ską prze­szłość i zna­ko­mi­te zabyt­ki  zacho­wa­ne do dziś w lokal­nym muzeum / wstęp ok. 8,00 € /. Pozo­sta­ło­ści z cza­sów rzym­skich  to przede wszyst­kim amfi­te­atr na dwa tysią­ce widzów z począt­ków Cesar­stwa Rzym­skie­go z zacho­wa­ny­mi  ruina­mi łaź­ni rzym­skich / wstęp ok. 3,50 € /. Zwie­dza­jąc  cen­trum mia­sta zatrzy­ma­my się na śre­dnio­wiecz­nym pla­cu  Plaz­za dei Prio­ri, przy któ­rym stoi naj­star­szy w Toska­nii ratusz. Zachwyt wzbu­dzi zapew­ne  most ponad uli­cą łączą­cy rezy­den­cje dwóch rodzin. Prze­jazd  do hote­lu w oko­li­cach Chian­cia­no Ter­me na wie­czo­rek inte­gra­cyj­ny i noc­leg.

Dzień 6
Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do Flo­ren­cji - per­ły Toska­nii. Już w XIX wie­ku była uwa­ża­na za naj­pięk­niej­sze mia­sto Włoch. Malow­ni­cze ulicz­ki, nie­zwy­kłe zabyt­ki zachwy­cą każ­de­go. Zoba­czy­my mię­dzy inny­mi wspa­nia­łą Kate­drę San­ta Maria del Fio­ri,  Most Vec­chiopierw­szy most Flo­ren­cji,  obec­nie naj­pięk­niej­szy i naj­bar­dziej foto­ge­nicz­ny, sku­pi­sko licz­nych skle­pi­ków i warsz­ta­tów. Z zewnątrz zoba­czy­my Gale­rię Uffi­zi, / opcjo­nal­nie wstęp ok. 7€ /    w kom­plek­sie daw­nych biur rzą­do­wych znaj­du­je się dziś jed­na z naj­waż­niej­szych gale­rii sztu­ki na całym świe­cie pre­zen­tu­ją­ca malar­stwo wło­skie i euro­pej­skie. Zoba­czy­my tu dzie­ła Madon­na Giot­ta, Zwia­sto­wa­nie Mar­ti­nie­go, Naro­dzi­ny Wenus Botic­cel­le­go, Świę­ta Rodzi­na Micha­ła Anio­ła, oraz nie­zwy­kle war­to­ścio­we rysun­ki i dru­ki wie­lu słyn­nych arty­stów. Prze­jazd w kie­run­ku Pol­ski.

Dzień 7
Przy­jazd na miej­sce zbiór­ki w godzi­nach połu­dnio­wych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *