Litwa- Łotwa -Estonia -Finlandia

7 – dnio­wa podróż do kra­jów nad­bał­tyc­kich:
Litwa, Łotwa, Esto­nia, Hel­sin­ki
10 — 16.09.2017

Dzień 1 10.09.2017
Wyjazd z Czę­sto­cho­wy oko­ło godzi­ny 13:00. Prze­jazd w kie­run­ku gra­ni­cy z Litwą – po dro­dze obia­do­ko­la­cja w oko­li­cach Augu­sto­wa Dojazd do hote­lu w Wil­nie w godzi­nach wie­czor­nych na noc­leg.
Dzień 2 11.09.2017
Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd na zwie­dza­nie Wil­na, zoba­czy­my naj­waż­niej­sze miej­sce zwią­za­ne z kul­tem Maryi na Litwie – Ostrą Bra­mę z kapli­cą Mat­ki Boskiej Ostro­bram­skiej, gdzie znaj­du­je się gotyc­ka kapli­ca z obra­zem Mat­ki Bożej Miło­sier­nej Ostro­bram­skiej. Nama­lo­wa­ny przez nie­zna­ne­go auto­ra obraz Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Koro­ny Pol­skiej był uro­czy­ście koro­no­wa­ny w 1927 roku przez kar­dy­na­ła Alek­san­dra Kakow­skie­go
w obec­no­ści mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go i pre­zy­den­ta Igna­ce­go Mościc­kie­go. Msza św. Zwie­dza­nie Cmen­ta­rza na Ros­sie – naj­star­sze­go i naj­pięk­niej­sze­go cmen­ta­rza wileń­skie­go z gro­bow­cem mat­ki mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go i jego ser­ca, a tak­że nagrob­ka­mi sze­re­gu innych wybit­nych Pola­ków zasłu­żo­nych dla Ojczy­zny. Dziel­ni­ca Anto­kol z kościo­łem św. św. Pio­tra i Paw­ła – naj­cen­niej­szym zabyt­kiem baro­ko­wym w Wil­nie ( oko­ło 2 tysią­ce rzeźb we wnę­trzu kościo­ła ). Zwie­dza­nie Sta­rów­ki: kościół św. Tere­sy, cer­kiew św. Ducha, klasz­tor Bazy­lia­nów, plac Ratu­szo­wy, kościół św. Jana, baro­ko­wy zespół Uni­wer­sy­te­tu Wileń­skie­go. Nawie­dzi­my kościół św. Ducha oraz sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go, w któ­rym umiesz­czo­no pierw­szy obraz Jezu­sa Miło­sier­ne­go nama­lo­wa­ny według wska­zó­wek sio­stry Fau­sty­ny. Zoba­czy­my tak­że kate­drę św. Sta­ni­sła­wa z kapli­cą Jagiel­lo­nów i gro­bem św. Jana Kazi­mie­rza, kościo­ły św. Anny i Ber­nar­dy­nów. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.
Dzień 3 12.09.2017
Po wcze­snym śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Szaw­le, gdzie zoba­czy­my Górę Krzy­ży. Następ­nie prze­jazd do sto­li­cy Łotwy – Rygi. Zwie­dza­nie Sta­re­go Mia­sta: kościół św. Pio­tra, kate­dra Ryska, kate­dra kato­lic­ka, ratusz, dom Brac­twa Czar­no­gło­wych, zespół śre­dnio­wiecz­nych kamie­ni­czek – „Trzej Bra­cia”, kościół pw. Mat­ki Boskiej Bole­snej, mała i wiel­ka gil­dia kupiec­ka, daw­ny klasz­tor domi­ni­kań­ski, zamek Kawa­le­rów Mie­czo­wych. Odwie­dzi­my dziel­ni­cę kamie­nic w sty­lu sece­syj­nym, wpi­sa­ną na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Czas na odpo­czy­nek i zaku­py. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzień 4 13.09.2017
Po wcze­snym śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd do Tal­li­nu – sto­li­cy Esto­nii. Po dro­dze zatrzy­ma­my się w miej­sco­wo­ści Sigul­da, któ­ra sły­nie z pięk­nych kra­jo­bra­zów – nazy­wa­na jest “Szwaj­ca­rią Łotew­ską”. Zoba­czy­my ruiny zam­ku. Przy­jazd do Tal­li­na — sta­rów­ka zna­na jest na świe­cie ze świet­nie zacho­wa­nej śre­dnio­wiecz­nej archi­tek­tu­ry. Na wzgó­rzu Toom­pea znaj­du­je się gotyc­ka kate­dra Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, pod wzgó­rzem na Sta­rym Mie­ście jest wie­le gotyc­kich kościo­łów, mię­dzy inny­mi kościół Św. Micha­ła, ruiny kościo­ła klasz­to­ru bry­gi­dek, kościół św. Pio­tra i Paw­ła, oraz cer­kiew św. Miko­ła­ja Cudo­twór­cy. Z budow­li nie­sa­kral­nych zoba­czy­my gotyc­ki ratusz wraz z wie­żą, gotyc­ki Dom Wiel­kiej Gil­dii, św. Ola­fa, oraz dom Brac­twa Czar­no­gło­wych. Na brze­gu zato­ki stoi pomnik upa­mięt­nia­ją­cy 177 rosyj­skich mary­na­rzy, któ­rzy zato­nę­li w 1893 roku wraz ze swo­im okrę­tem wojen­nym „Rusał­ka”. Tal­liń­skie sta­re mia­sto zosta­ło w 1997 roku wpi­sa­ne na listę świa­to­we­go kul­tu­ro­we­go dzie­dzic­twa ludz­ko­ści UNESCO. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.
Dzień 5 14.09.2017
Po wcze­snym śnia­da­niu w hote­lu, cało­dzien­na wyciecz­ka pro­mem do Hel­si­nek. Zoba­czy­my tam mię­dzy inny­mi pięk­ne wie­żow­ce z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą, uda­my się do por­tu jach­to­we­go. Zwie­dzi­my Dwo­rzec Kole­jo­wy, zapro­jek­to­wa­ny w 1910 roku przez Elie­la Saari­ne­na, Cer­kiew św. Trój­cy, Kate­drę lute­rań­ską i plac Sena­tu z pomni­kiem cara Alek­san­dra II, Kate­drę Pra­wo­sław­ną pw. Zaśnię­cia Boga­ro­dzi­cy i wie­le innych obiek­tów, któ­re zasłu­gu­ją na obej­rze­nie. Kola­cja na mie­ście. Powrót do hote­lu na noc­leg.
Dzień 6 15.09.2017
Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd do miej­sco­wo­ści Kir­cholm ( wieś na połu­dnie od Rygi, na lewym brze­gu Dźwi­ny, miej­sce zwy­cię­skiej bitwy, pol­skiej husa­rii, któ­ra 27 IX 1605 roze­gra­ła się pod wodzą J.K. Chod­kie­wi­cza, obec­nie Saala­spils ), następ­nie  Run­da­le naj­wspa­nial­szy barok na Łotwie, zespół pała­co­wo – par­ko­wy. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Kow­na na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.
Dzień 7 16.09.2017
Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie. Prze­jazd na zwie­dza­nie Kow­na, m.in.: Sta­re Mia­sto z Ratu­szem, ruin zam­ku kowień­skie­go, Kate­dry św. Pio­tra i Paw­ła, Domu Per­ku­na, spa­cer po Alei Wol­no­ści. Następ­nie prze­jazd do Trok. Zwie­dza­nie mia­stecz­ka malow­ni­czo poło­żo­ne­go wśród jezior. Spa­cer wzdłuż uli­cy Kara­im­skiej, naj­więk­szą atrak­cją jest poło­żo­ny na wyspie zamek Wiel­kich Ksią­żąt Litew­skich nad jezio­rem Galve zbu­do­wa­ny na począt­ku XV wie­ku, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz ( wstęp ok. 7,00 € ).

Dla chęt­nych degu­sta­cja kuch­ni kara­im­skiej w lokal­nej restau­ra­cji – kibi­ny (duże pie­ro­gi z kru­che­go cia­sta z nadzie­niem z sie­ka­ne­go mię­sa – płat­ne we wła­snym zakre­sie ok. 5,00 €). Rejs statkiem(ok. 6,00 €). po jezio­rze Galve, w cza­sie rej­su moż­na podzi­wiać zamek na wyspie i pół­wy­spie oraz pięk­ny pałac — byłą posia­dłość rodu Tysz­kie­wi­czów. Wyjazd w kie­run­ku gra­ni­cy pol­sko-litew­skiej. Przy­jazd do Pol­ski w godzi­nach noc­nych.

CENA – 1500,00zł/os* 

* cena zawie­ra – koszt trans­por­tu, 6 noc­le­gów w hote­lach ***, 6 śnia­dań, 6 odbia­do­ko­la­cji, opie­ke piloc­ko-prze­wod­nic­ką, koszt prze­pra­wy pro­mo­wej do Hel­si­nek, ubez­pie­cze­nie, zestaw słu­chaw­ko­wy Tour Guide na całej tra­sie prze­jaz­du, cena nie zawie­ra kosz­tow bile­tów wstę­pów /ceny poda­ne w nawia­sach w programie/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *