Obóz młodzieżowy — Włochy 2017

TOSKANIA  i  ADRIATYK  

 • Pro­gram dedy­ko­wa­ny jest wszyst­kim, któ­rzy pra­gną posze­rzyć kolek­cję zwie­dza­nych miejsc, a zara­zem wypo­cząć nad Adria­ty­kiem

FLORENCJAPIZALUKKASIENASAN GIMINIANORIMINIRAWENNASAN MARINO — MIRABILANDIAAQUAFANOLTREMAREITALIA IN MNIATURA

 

PROPOZYCJA  PROGRAMU na miej­scu:

 1. Dzień – Wyjazd z Czę­sto­cho­wy w godzi­nach popo­łu­dnio­wych
 2. Dzień — Przy­jazd do hote­lu*** w Mon­te­ca­ti­ni Ter­me, odpo­czy­nek na pla­ży
 3. Dzień– Śnia­da­nie, wyjazd do Pizy – zwie­dza­nie, wyjazd do Luk­ki – zwie­dza­nie.

Kola­cja w hote­lu, noc­leg.

4 Dzień. Śnia­da­nie, wyjazd do Sie­ny — zwie­dza­nie. Prze­jazd do San Gimi­nia­no – zwie­dza­nie. Kola­cja w hote­lu, noc­leg.
5. Dzień — Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie, wyjazd do Flo­ren­cji – zwie­dza­nie. Prze­jazd na kola­cje i noc­leg do Vil­la Cele­ste.

6–9.Dzień

Pobyt nad Adria­ty­kiem w hote­lu VILLA CELESTE*** w San Mau­ro Mare /k RIMINI

 1. Dzień — Śnia­da­nie, wykwa­te­ro­wa­nie z hote­lu prze­jazd w kie­run­ku Vero­ny, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi miej­sco­wy odpo­wied­nik Kolo­seum — Are­na di Vero­na. To jed­na z naj­więk­szych atrak­cji Vero­ny, amfi­te­atr, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz pocho­dzi z I wie­ku n. e jest naj­le­piej zacho­wa­nym tego typu obiek­tem na świe­cie, a trze­cim pod wzglę­dem wiel­ko­ści. Następ­nie uda­my się pod Dom Julii dom kochan­ki szek­spi­row­skie­go Romea. Potem przej­dzie­my na Plac del­le Erbe, nad pla­cem góru­je wie­ża tor­re dei Lam­ber­ti , przed pięk­nym baro­ko­wym pała­cem Maf­fei stoi kolum­na z uskrzy­dlo­nym lwem. W poło­wie pla­cu znaj­du­je się przej­ście pod Arca del­la Costa na Piaz­za dei Signo­ri. Wokół pała­ce władz miej­skich i Sca­li­ge­rich, na środ­ku pomnik Dan­te­go. Idąc dalej mija­my kościół San­ta Maria Anti­ca z pomnikami/grobowcami daw­nych lokal­nych wład­ców. Czas wol­ny na mie­ście. Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Sir­mio­ne. To nie­wiel­kie, kil­ku­ty­sięcz­ne mia­stecz­ko leżą­ce na cyplu wci­na­ją­cym się głę­bo­ko w połu­dnio­wą część Jezio­ra Gar­da, naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym punk­tem jest XIII wiecz­ny zamek. Sca­li­ger Castle jest udo­stęp­nio­ny dla tury­stów, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz, znaj­du­je się tam rów­nież bazar, gdzie będzie moż­na zaku­pić pamiąt­ki – czas wol­ny, moż­li­wy krót­ki rejs stat­kiem / bilet ok.10€/ po jezio­rze. Wyjazd do kra­ju w godzi­nach noc­nych
 2. Dzień – powrót do Pol­ski

PAKIET HOTELOWYOFERTA STANDARD 8 nocy – poko­je 3 / 4 oso­bo­we — :

 2 HB + 6 FB =1750,0zł/os*

 • Cena doy­czy gru­py 45o­sób + 3 osób opie­ki /pobyt opie­ki gratis/
 • Cena doty­czy grup z Czę­sto­cho­wy, Kato­wic i oko­lic
 • Moż­li­wość dodat­ko­we­go dnia na powro­cie w hote­lu*** pod Wero­ną z HB  —  € 25,00  – pro­po­zy­cja zwie­dze­nia Wero­ny i/lub słyn­ne­go SIRMIONE

 

Cena zawie­ra :

 — prze­jazd auto­ka­rem

- 8 noc­le­gów w tym 2 HB / śnia­da­nie + obiadokolacja/ i 6FB /śniadanie, obiad, kolacja/

- opie­kę pilo­ta przez cały okres poby­tu

- prze­wod­ni­ków lokal­nych

- ubez­pie­cze­nie

- opła­tę na Tury­stycz­ny Fun­dusz Gwa­ran­cyj­ny

Cena nie zawie­ra :

- opłat kli­ma­tycz­nych: http://www.expert-travel.it/it/tassa-di-soggiorno-in-italia.php

 • Mon­te­ca­ti­ni Ter­me 1,00 € /os/dzien – powy­żej 10 lat
 • San Mau­ro Mare 1,50 € /os/dzien – powy­żej 18 lat

        — bile­tów wste­pów

Aby uatrak­cyj­nić i umi­lić pobyt Pań­stwa uczest­ni­kom na RiWIE­RZE ADRIATYCKIEJ pro­po­nu­je­my orga­ni­za­cję lub rezer­wa­cję  nastę­pu­ją­cych  wycie­czek:

 • MIRABILANDIA – bilet wstę­pu — 20,00 € – dru­gi dzień gra­tis

RIVIERA PARCHI :

 • *ITALIA IN MINIATURA — bilet wstę­pu — 10,00 €
 • *OLTREMARE — bilet wstę­pu — 16,00 €
 • AQUAFAN — ok. 18,00 €
 • *AQUARIO di CATTOLICA bilet wstę­pu — ( reki­na­rium) — bilet wstę­pu — 10,00 €
 • !!! RIVIERA PARCHI — kom­bi­na­cja 2 par­ków z 3* —  18,00 € // z Aqu­afan ok.20,00 €

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *