Śladami czeskich zamków…

Dzie­ń1

Wyjazd w godzi­nach wcze­sno poran­nych. Prze­jazd do Kro­měříž nie­wiel­kie­go mia­stecz­ka nad Mora­wą sły­ną­ce­go z licz­nych zabyt­ków wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO. Cen­trum mia­sta sta­no­wi Wiel­ki Rynek, a tuż obok wzno­si się baro­ko­wy Pałac Arcy­bi­sku­pi. Pałac jest rów­nie wystaw­ny z zewnątrz jak i w środ­ku. Kie­dy ktoś powie Kro­měříž, wie­lu Cze­chów natych­miast myśli o wie­lo­barw­nej powo­dzi kwia­tów i roślin egzo­tycz­nych, ele­ganc­kich fon­tan­nach czy śnież­no­bia­łej kolum­na­dzie. To wszyst­ko ofe­ru­ją wyjąt­ko­we ogro­dy – Ogród Kwia­to­wy i Ogród Zam­ko­wy, któ­re wraz z pała­cem zosta­ły wpi­sa­ne na listę świa­to­we­go dzie­dzic­twa UNESCO. Kolej­nym miej­scem, któ­re­go nie moż­na prze­ga­pić na mapie Czech są Buchlo­vi­ce sły­ną­ce z pięk­ne­go zam­ku (wstęp na plac zam­ko­wy ok.20 CZK, wej­ście do zam­ku ok.130CZK). Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Telcz zali­cza­nej do naj­pięk­niej­szych miast rene­san­so­wych Euro­py, zwie­dza­nie wnętrz zam­ku (wstęp ok.130 CZK) . Prze­jazd do Cze­skich Budzie­jo­wic, wpi­sa­nych na listę UNESCO. Na tra­sie spa­ce­ru znaj­dzie się mię­dzy inny­mi Plac Oto­ka­ra — jeden z naj­więk­szych pla­ców Euro­py, fon­tan­na Sam­so­na, rene­san­so­wy ratusz, kate­dra św. Miko­ła­ja, Czar­na Wie­ża /punkt obserwacyjny/, kościół Ofia­ro­wa­nia NMP, mury obron­ne oraz bro­war Budwar. Prze­jazd do hote­lu zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzie­ń2

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do Cze­skie­go Krum­lo­va — kolej­ne­go mia­sta z listy UNESCO, jed­ne­go z naj­pięk­niej­szych miast Repu­bli­ki Cze­skiej. To tysięcz­ne mia­stecz­ko na połu­dnio­wo — zachod­nim krań­cu Czech jest dru­gim po Pra­dze naj­czę­ściej odwie­dza­nym miej­scem w kra­ju. Krzy­we, kolo­ro­we kamie­nicz­ki o czer­wo­nych spi­cza­stych dachach, krę­te, bru­ko­wa­ne ulicz­ki mają jesz­cze wyraź­ne wgłę­bie­nia po pły­ną­cych nie­gdyś rynsz­to­kach. Przy ulicz­kach przy­tul­ne pen­sjo­na­ty, gale­rie, knajp­ki, tajem­ni­cze zauł­ki, a pomię­dzy nimi wije się Wełta­wa. Na ska­li­stym wzgó­rzu roz­po­ście­ra się potęż­ne rene­san­so­we zamczy­sko z kolo­ro­wą okrą­głą wie­żą (wstęp ok.160 CZK). Następ­nie prze­jazd do Hlub­ka nad Wełta­wą – zwie­dza­nie Zam­ku Schwa­rzen­ber­gów (wstęp ok. 210CZK) zwa­ne­go „Cze­skim Wind­so­rem” – wjazd kolej­ką na wzgó­rze zam­ko­we (bilet ok. 50CZK). Prze­jazd do hote­lu w Pra­dze w godzi­nach  wie­czor­nych na obia­do­ko­la­cję i noc­leg. /moż­li­wy prze­jazd na Fon­tan­ny Kri­zi­ko­ve (bilet ok.220CZK) lub wie­czor­ny rejs stat­kiem (bilet ok. 150CZK) ewen­tu­al­nie wie­czor­ny rejs stat­kiem z impre­zą inte­gra­cyj­ną na wodzie w wer­sji All Inc­lu­si­ve ( muzy­ka, cie­płe dania, przy­staw­ki, napo­je, wino i piwo ) (bilet ok.650CZK).

Dzie­ń3

Po śnia­da­niu w hote­lu i wykwa­te­ro­wa­niu prze­jazd do Kar­lštejn — Zamek Karlsz­tejn (bilet ok.270CZK) - jest naj­słyn­niej­szym cze­skim zam­kiem, jed­nym z sym­bo­li Kró­le­stwa Cze­skie­go oraz jed­nym z pięk­niej­szych zam­ków w Euro­pie. W dal­szej czę­ści dnia zwie­dzi­my Kut­ną Horę – mia­stecz­ko wpi­sa­ne­go na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNESCO. Zwie­dzi­my m.in.: Kościół Św. Bar­ba­ry (bilet ok.90 CZK), Stud­nia Miej­ska, Kamien­ny Dom. W godzi­nach popo­łu­dnio­wych  wyjazd w kie­run­ku Pol­ski, powrót na miej­sce wyjaz­du w godzi­nach wie­czor­nych.

CENA 450zł/osoba* + BILETY WSTĘPU


*Cena doty­czy gru­py 46 osób.

Cena pro­gra­mu ramo­we­go zawie­ra:

Prze­jazd auto­ka­rem, opie­ka pilota/ prze­wod­ni­ka, 2 noc­le­gi, 2 kola­cje, 2 śnia­da­nia, par­kin­gi, opła­ty kli­ma­tycz­ne, opła­ty dro­go­we, reali­za­cja w. w pro­gra­mu bez ewen­tu­al­nych bile­tów wstę­pów, ( koszt bile­tów wstę­pu poda­ny w nawia­sach )ubez­pie­cze­nie NNW+KL.

UWAGA – w pro­gra­mie zwie­dza­nia poda­no wszyst­kie bile­ty wstę­pów do zwie­dza­nych obiek­tów, nato­miast gru­pa w poro­zu­mie­niu
z pilo­tem może sama zde­cy­do­wać, któ­ry z zam­ków zwie­dza z zewnątrz, a któ­ry rów­nież od wewnątrz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *