Sycylia i Wenecja

Dzień 1

Wyjazd z Pol­ski w godzi­nach popo­łu­dnio­wych /około 15:00 /, prze­jazd przez Cze­chy i Austrię w kie­run­ku Wene­cji.

Dzień 2

Przy­jazd do Wene­cji w godzi­nach wcze­sno poran­nych — oko­ło godz. 6:00/ pobyt 9 — cio godzinny/. Z par­kin­gu uda­my się do cen­trum histo­rycz­ne­go. Zoba­czy­my świą­ty­nię Fria­ri,  zatrzy­ma­my się przy Cana­le Gran­de. Następ­nie głów­ny plac Wene­cji — Piaz­za San Mar­coPro­cu­ra­tie Vec­chie, Pro­cu­ra­tie Nuove  i Ala Napo­le­oni­ca oraz prze­pięk­na Basi­li­ca San Mar­co, Tor­re dell’ Oro­lo­gio,  a tak­że dzwon­ni­ca Cam­pa­ni­le. Przed wej­ściem do wnę­trza Bazy­li­ki św. Mar­ka spraw­dza­ny jest ubiór (bez­względ­nie nale­ży mieć okry­te ramio­na i kola­na). Dalej Piaz­za San Mar­co, któ­ry połą­czo­ny jest z Piaz­zet­tą – pla­cy­kiem, gdzie sto­ją zabyt­ko­we budyn­ki — Palaz­zo Duca­le i Libe­ria San­so­vi­nia­naMen­ni­ca — La Zec­ca, kolum­ny z posą­giem św. Teo­do­ra i z lwem św. Mar­ka. Spa­cer wzdłuż Riva degli Schia­vo­ni,  Z pla­cu przej­dzie­my  w stro­nę Pon­te dei Sospi­ri, do pięk­ne­go Palaz­zo Duca­le — któ­rą zoba­czy­my z zewnątrz. Następ­nie Pon­te dei Sospi­ri. Powrót łodzią na par­king. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Rimi­ni, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg.

Dzień 3

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd dzien­ny (wyjazd wcze­śnie rano) z Rimi­ni na Sycy­lię. Po dro­dze obia­do­ko­la­cja. Przy­jazd do hote­lu na noc­leg  oko­ło pół­no­cy.

Dzień 4

Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd do por­tu Via San Gio­va­ni, skąd będzie­my się  prze­pra­wiać przez Cie­śni­nę  Mes­syń­ską, trwa­ją­ca nie­ca­łą godzi­nę. Po przy­jeź­dzie do nad­mor­skiej miej­sco­wo­ści na Sycy­lii, czas na odpo­czy­nek i pla­żo­wa­nie. Prze­jazd na Wyspy Lipa­ryj­skie — prze­jazd do mia­sta Milaz­zo lub Capod Orlan­do,  a następ­nie rejs stat­kiem  / cena ok. 10- 40 € / na wyspę Vul­ca­no /czarna pla­ża, kąpie­le błot­ne /, moż­li­wość kąpie­li w gorą­cym gej­ze­rze lub w lecz­ni­czym błot­ni­stym jezior­ku siar­ko­wym / wstęp 1 €, prysz­nic 1€ /. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzie­ń5
Po śnia­da­niu w hote­lu wypo­czy­nek nad morzem. Dla chęt­nych 3–4 godzin­na wyciecz­ka fakul­ta­tyw­na na Cefa­lu, magicz­ne­go mia­stecz­ka na Sycy­lii. Powrót do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg.

Dzie­ń6
Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd do Ran­daz­zo. Poło­żo­ne na pół­noc­nym pod­nó­żu Etny. Sta­no­wi naj­bli­żej poło­żo­ną w sto­sun­ku do wul­ka­nu sie­dzi­bę  ludz­ką, zwie­dza­my mię­dzy inny­mi  rynek i  słyn­ną kate­drę wyko­na­ną z lawy. Następ­nie prze­jazd Wąwo­zem Alcan­ta­ra, gdzie rze­ka prze­ła­mu­je się wodo­spa­da­mi przez wąski bazal­to­wy wąwóz utwo­rzo­ny przez erup­cyj­ną dzia­łal­ność Etny. Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu w tym dniu będzie Tao­r­mi­na. Mia­sto to, ulo­ko­wa­ne w wyjąt­ko­wo pięk­nej sce­ne­rii na urwi­sku skal­nym nad morzem, zali­cza­ne jest do głów­nych atrak­cji na Sycy­lii. W pro­gra­mie mie­dzy inny­mi teatr grec­ki / wstęp ok. 8 € / z pięk­ną pano­ra­mą na zato­kęi Etnę, zabyt­ko­we śre­dnio­wiecz­ne cen­trum z pla­cem  ze wspa­nia­łą wie­żą zega­ro­wą, spa­cer po Con­so Umber­to, głów­nej, peł­nej zabyt­ków pro­me­na­dzie kuror­tu. Obia­do­ko­la­cja. Dla osób chęt­nych, przy sprzy­ja­ją­cych warun­kach sej­smicz­nych, pole­ca­my wypra­wę na Etnę — wjazd kolej­ką i spe­cjal­ny­mi auta­mi tere­no­wy­mi 4WD plus nie­dłu­ga wędrów­ka /orientacyjny koszt – oko­ło 65€/os./. Noc­ny prze­jazd nad Zato­kę Neapo­li­tań­ską.

Dzień 7

Lunch na mie­ście. Poran­na podróż malow­ni­czą tra­są do Sor­ren­to. Cało­dzien­na wyciecz­ka – rejs na Capri,  koń­co­wym punk­tem tego dnia będzie wie­czor­ny spa­cer po Neapo­lu   /orientacyjny koszt bile­tu Sor­ren­to – Capri – Neapol 20km ok. 34 EUR/os – cena grupowa/. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg w oko­li­ce Tivo­li.

Dzień 8

Po śnia­da­niu w hote­lu, wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd do Wero­ny, gdzie zoba­czy­my mię­dzy inny­mi miej­sco­wy odpo­wied­nik Kolo­seum —  Are­na di Vero­na — to jed­na z naj­więk­szych atrak­cji amfi­te­atr, któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz pocho­dzi  z I wie­ku n. Następ­nie uda­my się pod Dom Julii, kochan­ki szek­spi­row­skie­go Romea.  Potem przej­dzie­my na Plac del­le Erbe, nad pla­cem góru­je wie­ża tor­re dei Lam­ber­ti, przed pięk­nym baro­ko­wym pała­cem Maf­fei stoi kolum­na z uskrzy­dlo­nym lwem. W poło­wie pla­cu znaj­du­je się przej­ście pod Arca del­la Costa na Piaz­za dei Signo­ri. Wokół pała­ce władz miej­skich i Sca­li­ge­rich, na środ­ku pomnik Dan­te­go. Idąc dalej mija­my kościół San­ta Maria Anti­ca Czas wol­ny na mie­ście. Prze­jazd do miej­sco­wo­ści Sir­mio­ne. To nie­wiel­kie, kil­ku­ty­sięcz­ne, naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym punk­tem jest XIII wiecz­ny zamek Sca­li­ger Castle któ­ry zoba­czy­my z zewnątrz. Czas wol­ny. Rejs łodzia­mi moto­ro­wy­mi po jezio­rze / bilet ok.15 €/  jezio­rze. Prze­jazd do hote­lu na obia­do­ko­la­cję i noc­leg  w oko­li­ce Wero­ny.

Dzień 9

Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i wyjazdw kie­run­ku Pol­ski przez Austrię. Na krót­ko zatrzy­ma­my się w Inns­bruc­ku.  Spa­cer po malow­ni­czym Sta­rym Mie­ście oto­czo­nym szczy­ta­mi alpej­ski­mi. Zoba­czy­my z zewnątrz  cesar­ski Hofburg. Kapli­cę Hof­kir­che . Prze­jazd w kie­run­ku kra­ju.

Dzień 10

Powrót do kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *