Sycylia

Dzień 1 Wyjazd z Pol­ski w godzi­nach popo­łu­dnio­wych / oko­ło 15:00 /, prze­jazd przez Cze­chy i Austrię  w kie­run­ku Włoch. Dzień 2 Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Rimi­ni, zakwa­te­ro­wa­nie, obia­do­ko­la­cja i noc­leg. Dzień 3 Po śnia­da­niu w hote­lu wykwa­te­ro­wa­nie i prze­jazd dzien­ny (wyjazd wcze­śnie rano) z Rimi­ni na Sycy­lię prze­pra­wa pro­mo­wa przez Cie­śni­nę Mes­syń­ską. Po dro­dze obia­do­ko­la­cja. Przy­jazd do hote­lu na noc­leg  oko­ło pół­no­cy. Dzień…

Czy­taj wię­cej

Sycylia i Wenecja

Dzień 1 Wyjazd z Pol­ski w godzi­nach popo­łu­dnio­wych /około 15:00 /, prze­jazd przez Cze­chy i Austrię w kie­run­ku Wene­cji. Dzień 2 Przy­jazd do Wene­cji w godzi­nach wcze­sno poran­nych — oko­ło godz. 6:00/ pobyt 9 — cio godzinny/. Z par­kin­gu uda­my się do cen­trum histo­rycz­ne­go. Zoba­czy­my świą­ty­nię Fria­ri,  zatrzy­ma­my się przy Cana­le Gran­de. Następ­nie głów­ny plac Wene­cji — Piaz­za San…

Czy­taj wię­cej

Śladami czeskich zamków…

Dzie­ń1 Wyjazd w godzi­nach wcze­sno poran­nych. Prze­jazd do Kro­měříž nie­wiel­kie­go mia­stecz­ka nad Mora­wą sły­ną­ce­go z licz­nych zabyt­ków wpi­sa­nych na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa Kul­tu­ry UNESCO. Cen­trum mia­sta sta­no­wi Wiel­ki Rynek, a tuż obok wzno­si się baro­ko­wy Pałac Arcy­bi­sku­pi. Pałac jest rów­nie wystaw­ny z zewnątrz jak i w środ­ku. Kie­dy ktoś powie Kro­měříž, wie­lu Cze­chów natych­miast myśli o wie­lo­barw­nej powo­dzi kwia­tów i roślin…

Czy­taj wię­cej

Obóz młodzieżowy — Włochy 2017

TOSKANIA  i  ADRIATYK   Pro­gram dedy­ko­wa­ny jest wszyst­kim, któ­rzy pra­gną posze­rzyć kolek­cję zwie­dza­nych miejsc, a zara­zem wypo­cząć nad Adria­ty­kiem FLORENCJAPIZALUKKASIENASAN GIMINIANORIMINIRAWENNASAN MARINO — MIRABILANDIAAQUAFANOLTREMAREITALIA IN MNIATURA   PROPOZYCJA  PROGRAMU na miej­scu: Dzień – Wyjazd z Czę­sto­cho­wy…

Czy­taj wię­cej

Litwa- Łotwa -Estonia -Finlandia

7 – dnio­wa podróż do kra­jów nad­bał­tyc­kich: Litwa, Łotwa, Esto­nia, Hel­sin­ki 10 — 16.09.2017 Dzień 1 10.09.2017 Wyjazd z Czę­sto­cho­wy oko­ło godzi­ny 13:00. Prze­jazd w kie­run­ku gra­ni­cy z Litwą – po dro­dze obia­do­ko­la­cja w oko­li­cach Augu­sto­wa Dojazd do hote­lu w Wil­nie w godzi­nach wie­czor­nych na noc­leg. Dzień 2 11.09.2017 Po śnia­da­niu w hote­lu prze­jazd na zwie­dza­nie Wil­na, zoba­czy­my naj­waż­niej­sze miej­sce zwią­za­ne z kul­tem Maryi na Litwie…

Czy­taj wię­cej

Octoberfest w Energylandii !!!

- koszt prze­jaz­du wraz z bile­tem wtę­pu — 140,- /na oso­bę* cena zawie­ra kosz­ty trans­por­tu, ubez­pie­cze­nie i bilet wstę­pu.   SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA WSPANIAŁĄ ZABAWĘ Z KUFLEM PIWA W DŁONI!!!!  orga­ni­zu­je­my wyjazd w sobo­tę o 8.00 rano oraz w nie­dzie­lę o 8.00 rano z cen­trum Czę­sto­cho­wy, powrót ok godz 21. 00 tego same­go dnia — zapi­sy pod nume­rem tele­fo­nu 602 385 423 lub na adres mailo­wy…

Czy­taj wię­cej

Urocza Toskania

Region Toska­nia, z wło­ska Tosca­na, swo­ją sto­li­cę ma we Flo­ren­cji. Toskań­skie Wło­chy cha­rak­te­ry­zu­ją się wyra­zi­stą archi­tek­tu­rą, malow­ni­czy­mi pej­za­ża­mi i wyśmie­ni­ty­mi wina­mi chian­ti. Dzień 1 Wyjazd z kra­ju w godzi­nach popo­łu­dnio­wych. Dzie­ń2 W godzi­nach poran­nych przy­jazd do Mon­te­ca­ti­ni Ter­me, słyn­ne­go toskań­skie­go kuror­tu z cie­ka­wą sece­syj­ną archi­tek­tu­rą uzdro­wi­sko­wą. Spa­cer po cen­trum, czas wol­ny. Prze­jazd do hote­lu w oko­li­ce Mon­te­ca­ti­ni Ter­me, obia­do­ko­la­cja i noc­leg. Dzie­ń3…

Czy­taj wię­cej