Aktualnie polecamy!!!

Zapra­sza­my wszyst­kie gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne na wspól­ne spę­dze­nie waka­cji.

Dla dzie­ci orga­ni­zu­je­my obo­zy spor­to­we we Wło­szech, Czar­no­gó­rze, Alba­nii, Chor­wa­cji ale na życze­nie klien­ta rów­nież w innych kra­jach Euro­py.

Gru­py z zakła­dów pra­cy zapra­sza­my na wspól­ny wypo­czy­nek do Włoch, Gre­cji i Czar­no­gó­ry.

Mamy też wol­ne miej­sca na wyjaz­dach do Gre­cji, gdzie zaprasz­my oso­by indy­wi­du­al­ne:

Gre­cja 3–12.08. 2019

Gre­cja — śla­da­mi Une­sco 1–10.08.2019

Brak możliwości komentowania.